TECHNOLOGY COMPUTER DEPARTMENT

แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ

 

 

 

 

 

แผนการสอนหน่วยที่ 3

รหัสวิชา 2201 – 2413 วิชา การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ

ชื่อหน่วย การประมวลผลข้อมูล ( Data Processing)

จำนวนคาบ 8 คาบ ( คาบที่ 13 – 20 )

 

แนวคิด

การแจกแจงความถี่ เป็นการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ มาจัดการให้เป็นระเบียบ เพื่อที่จะทราบได้ว่าข้อมูลแต่ละค่าแต่ละกลุ่มมีความถี่มากน้อยเท่าไร โดยใช้การสร้างตารางแจกแจงความถี่ การแจกแจงความถี่ด้วยฮิสโตแกรม การแจกแจงความถี่ด้วยรูปหลายเหลี่ยมแห่งความถี่ การแจกแจงด้วยความถี่เส้นโค้ง ตลอดจนการแจกแจงความถี่สะสมด้วยวิธีต่าง ๆ และการสร้างกราฟขอการแจกแจงความถี่

 

สาระการเรียนรู้

 • ความหมายการแจกแจงความถี่
 • การสร้างตารางแจกแจงความถี่
 • การแจกแจงความถี่ด้วยฮิสโตแกรม
 • การแจกแจงความถี่ด้วยรูปหลายเหลี่ยมแห่งความถี่
 • การแจกแจงความถี่ด้วยเส้นโค้ง
 • การสร้างตารางแจกแจงความถี่สะสม
 • การแจกแจงความถี่สะสมด้วยโค้งความถี่สะสม
 • กราฟของการแจกแจงความถี่

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 • อธิบายความหมายของการแจกแจงความถี่ได้
 • สร้างตารางแจกแจงความถี่ได้
 • สร้างฮิสโตแกรมที่แสดงการแจกแจงความถี่ได้
 • สร้างรูปหลายเหลี่ยมแห่งความถี่ที่แสดงการแจกแจงความถี่ได้
 • สร้างเส้นโค้งที่แสดงการแจกแจงความถี่ได้
 • สร้างตารางแจกแจงความถี่สะสมได้
 • สร้างโค้งความถี่สะสมได้
 • อธิบายลักษณะของกราฟของแจกแจงความถี่แบบต่าง ๆได้

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

 • อาจารย์ยกตัวอย่างข้อมูลส่วนสูงของนักศึกษาในชั้นเรียนที่ใช้ในแผนการสอนหน่วยที่2 ให้นักศึกษาช่วยกันนับว่า จำนวนนักศึกษาที่มีส่วนสูงตามที่อาจารย์กำหนด เช่น นักศึกษาที่มีส่วนสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป มีกี่คน เป็นต้น

 

ขั้นสอน

 • อาจารย์ให้นักศึกษาแบ่งออกเป็นกลุ่มจำนวน 5 กลุ่ม ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มนับจำนวนนักศึกษาที่มีส่วนสูงอยู่ในช่วงที่อาจารย์กำหนด เช่น กลุ่มที่ 1 นับจำนวนนักศึกษาที่มีส่วนสูงอยู่ในช่วง 140 – 150 เซนติเมตร กลุ่มที่ 2 นับจำนวนนักศึกษาที่มีส่วนสูงอยู่ในช่วง 151 – 160 เซนติเมตร กลุ่มที่ 3 นับจำนวนนักศึกษาที่มีส่วนสูงอยู่ในช่วง 161 – 170 เซนติเมตร กลุ่มที่ 4 นับจำนวนนักศึกษาที่มีส่วนสูงอยู่ในช่วง 171 – 180 เซนติเมตร มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม
 • ผู้แทนกลุ่มออกมาเขียนจำนวนนักศึกษาที่นับได้ในแต่ละช่วงอายุบนกระดาน อาจารย์?และนักศึกษาช่วยกันอภิปรายเพิ่มเติม ครูสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาเป็นรายบุคคล
 • อาจารย์อธิบายตามเนื้อหาสาระการเรียนรู้ทั้งหมด โดยอาจารย์ยกตัวอย่างข้อมูล หลังจากนั้นอาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปราย
 • ศึกษาจากหนังสือ การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ

 

ขั้นสรุป

 • อาจารย์สรุปเนื้อหาทั้งหมดที่เรียนมา
 • นักศึกษาทำแบบประเมินผลการเรียนรู้

 

สื่อการเรียนการสอน

 • หนังสือเรียนวิชา การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ ของสำนักพิมพ์เอมพันธ์
 • หนังสือการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS (ผศ. ธานินทร์ ศิลป์จารุ)
 • ข้อสอบ
 • ใบความรู้
 • ใบงาน
 • คอมพิวเตอร์

 

การวัดและการประเมินผล

วิธีวัด

 • ทำใบงาน
 • ทำแบบทดสอบ
 • การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

เครื่องมือวัด

 • ใบงาน
 • แบบทดสอบ
 • แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านินม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยอาจารย์และนักศึกษาร่วมกันประเมิน

 

เกณฑ์การประเมิน

 • ผ่านเกณฑ์การประเมินใบงาน 50 % ขึ้นไป
 • ผ่านเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบ 50 % ขึ้นไป
 • แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง