โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การพออยู่ พอกิน : ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำรัส


              พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีกระแสพระราชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5  ธันวาคม ทรงแนะทางรอดคนไทย ต้องช่วยกันกิน-ใช้ของที่ผลิตขึ้นเอง อย่าคิดแต่ทุ่มเทเพื่อส่งออก อย่างเดียว และทรงเตือนสติ อย่าทำอะไรเกินตัวให้อยู่อย่างสมถะและสามัคคี จะช่วยให้ชาติรอดพ้นวิกฤติ
              พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสต่อคณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ
 มีใจความเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงดังนี้
              “………….โครงการต่างๆ ก็เกิดขึ้น โรงงานก็เกิดขึ้นมาก  จนกระทั่งคนเขานึกว่า
ประเทศไทยเป็นเสือตัวเล็ก  ๆ และเป็นเสือตัวโตขึ้น เราไปเห่อว่าจะเป็นเสือ
              ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่า  การจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เรา
พออยู่พอกิน  และมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน  แบบพอมีพอกิน หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้
ให้มีพอเพียงกับตัวเอง
              อันนี้เคยบอกว่า  ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว
จะต้องทอผ้าใส่ให้ตัวเองสำหรับครอบครัว อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอ จะต้อง
มีความพอเพียงพอสมควร  บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้  แต่ขาย
ในที่ไม่ห่างไกลเท่าไร  ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก
              อย่างนี้นักเศรษฐกิจต่าง ๆ ก็มาบอกว่าล้าสมัยจริง  อาจจะล้าสมัย เพราะว่าคนอื่นเขาก็ต้องการ
มีเศรษฐกิจที่ต้องการแลกเปลี่ยน เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจการค้าไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียง
รู้สึกไม่หรูหรา แต่เมืองไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่า การผลิตที่พอเพียงทำได้…………”

::โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ

ความเป็นมา
          เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคำนึงถึงความพอประมาณ
ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ยง บนพื้นฐานของความรอบรู้
ความรอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรม การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบ
และระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการกระทำที่ไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ความร่วมมือปรองดองกันในสังคม จะสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้า
ด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก นำไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน และการ
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
          การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่ม องค์กร พื้นที่ ที่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนิน
ชีวิตโครงการนี้ เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาค
ส่วนต่างๆ ของสังคม และรองรับแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ๔ ด้านของสำนัก
งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้แก่ การเชื่อมโยงเครือข่าย
การเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาวิชาการกลาง การศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

          งานวิจัยชุดนี้เป็นงานที่อยู่ภายใต้โครงการแผนงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการวิจัยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมี
ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน เป็นผู้ประสานงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาฐานความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจ การถ่ายทอดความรู้ และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ทั้งในการวางนโยบาย แผนและการนำไปปฏิบัติ เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านเศรษฐกิจพอเพียง เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาครัฐ ภาค
ประชาชน ภาคเอกชน และภาควิชาการ รวมถึงการสร้างนักวิจัยด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนประสานเชื่อมโยง และให้คำปรึกษาแก่โครงการวิจัยอื่นๆ ของ สกว. ที่มีแนวทาง
การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
          ฐานข้อมูลกลุ่ม องค์กร พื้นที่ ที่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นตามโครงการนี้ จะเปรียบเสมือนแหล่งข้อมูลแรกที่ได้พยายามรวบรวม
ข้อมูลกลุ่ม องค์กร พื้นที่ ที่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย ค้นคว้า และการเรียนรู้ ขยายผลให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูป
ธรรมในวงกว้างต่อไป

อ้างอิงความเป็นมาโดย :: โครงการจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


A
llrights Reserved Webmaster@lannapoly.ac.th
Copyright 2006 Lanna Polytechnical
Colege 
D
esign By Webmaster