โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา :: รางวัลพระราชทานและรางวัลแห่งความภูมิใจ

 
 

::โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

 
   

นายสมมิทธิ์ ทิพยมณฑล 

ผุ้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ปีการศึกษา 2550

จาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
 

 
   

นายฉลวย พันธ์ทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ปีการศึกษา 2539

จาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

 
 

::นักศึกษารางวัลพระราชทาน

 
   

นักเรียนรางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา 2546

นายสมรรถพงศ์  เตชะเสน(รายละเอียด)

 

Copyright 2006 Lanna Polytechnical College Chiangmai.