ท่านพึงพอใจต้องการให้บริการข้อมูลสารสนเทศมากน้อยเพียงใด
ท่านพึงพอใจต่อต้องการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ มากน้อยเพียงใด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ผลการให้คะแนน

Student Service : ระบบข้อมูลนักศึกษา

รหัสนักศึกษา :
วัน/เดือน/ปีเกิด :
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
 
Teacher Service : บริการข้อมูลบุคลากร

รหัสบุคลากร :
รหัสผ่าน LPS :
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
 
  : เว็บไซต์แผนกต่าง ๆ
 
Lannapoly MRTG
  : เอกสาร Download
  - พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ปี50 (60 หน้า)
  - พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ปี50 (10 หน้า)
  - ระเบียบการใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  : Link ต่าง ๆ
  - ลงทะเบียนศิษย์เก่า
  - ข่าวรับสมัครงาน
  - มาตรฐานการอาชีวศึกษา
  - สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
 
 
  Hot News
 : ข่าวประจำวัน
 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวกิจกรรม
24 พ.ย. 2557 : เก็บคะแนนประจำวิชา ครั้งที่ 1 [ดู 33737]
6 ธ.ค. 2557 : เก็บคะแนน ครั้งที่ 1 (Test 1) [ดู 5]
20 ธ.ค. 2557 : กีฬาสี/สถาปนาวิทยาลัยฯ [ดู 3]
22 ธ.ค. 2557 : เก็บคะแนนประจำวิชา ครั้งที่ 2 [ดู 3]
29 ธ.ค. 2557 : สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2557 [ดู 2]
3 ม.ค. 2558 : แก้ มส. สอบกลางภาค [ดู 3]
19 ม.ค. 2558 : เก็บคะแนนประจำวิชา ครั้งที่ 3 [ดู 1]
26 ม.ค. 2558 : เก็บคะแนน ครั้งที่ 2 (Test 2) [ดู 2]
14 ก.พ. 2558 : ประกาศรายชื่อ (ขร) ที่มีเวลาเรียนน้อยกว่า 80%  [ดู 1]
16 ก.พ. 2558 : ประกาศรายชื่อนักศึกษาติด ร. [ดู 1]
16 ก.พ. 2558 : เก็บคะแนนประจาวิชา ครั้งที่ 4 [ดู 1]
16 ก.พ. 2558 : ลงทะเบียนเข้าค่ายวิชาการ 2/2557 [ดู 1]
23 ก.พ. 2558 : สอบปลายภาค/สอบมาตรฐานวิชาชีพ  [ดู 3]
8 มี.ค. 2558 : รับวุฒิบัตรนักศึกษา ปวช.3 , ปวส.2 [ดู 29]
9 มี.ค. 2558 : ค่ายวิชาการครั้งที่ 2 [ดู 22]
21 มี.ค. 2558 : ประชุมผู้ปกครอง/นักศึกษา ปวช.1, ปวช.2 [ดู 6]
22 มี.ค. 2558 : ประชุมผู้ปกครอง/นักศึกษา ปวช.3, ปวส. 1 [ดู 3]
23 มี.ค. 2558 : ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน (เรียนซ่อม) [ดู 3]
23 มี.ค. 2558 : เปิดเรียนภาคฤดูร้อน นักศึกษา แผน 2 [ดู 1]
27 มี.ค. 2558 : ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปวส. แผน 2 [ดู 1]
ดูข่าวทั้งหมด  
 : ข่าวฝากประกาศจากหน่วยงาน
29 ก.ย. 57 : ตารางการจำหน่ายหนังสือ ภาคเรียนที่ 2/2557 [ดู 3]
ดูข่าวทั้งหมด  
 
 
 
 
 
 
 
  สนับสนุนการทำงานบน Browser Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป
Copy©right By Webmaster Lannapolytechnic Technology College Chiang mai.
2 Sukkasaem Rd., T.Patan A.Muang Chiang mai 50300
Tel: 053213061 Fax: (053) 408223 e-mail : lannapoly@lannapoly.ac.th
http://www.lannapoly.ac.th/
Administrator Login..