ท่านพึงพอใจต้องการให้บริการข้อมูลสารสนเทศมากน้อยเพียงใด
ท่านพึงพอใจต่อต้องการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ มากน้อยเพียงใด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ผลการให้คะแนน

Student Service : ระบบข้อมูลนักศึกษา

รหัสนักศึกษา :
วัน/เดือน/ปีเกิด :
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
 
Teacher Service : บริการข้อมูลบุคลากร

รหัสบุคลากร :
รหัสผ่าน LPS :
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
 
  : เว็บไซต์แผนกต่าง ๆ
 
Lannapoly MRTG
  : เอกสาร Download
  - พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ปี50 (60 หน้า)
  - พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ปี50 (10 หน้า)
  - ระเบียบการใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  : Link ต่าง ๆ
  - ลงทะเบียนศิษย์เก่า
  - ข่าวรับสมัครงาน
  - มาตรฐานการอาชีวศึกษา
  - สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
 
 
  Hot News
 : ข่าวประจำวัน
 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวกิจกรรม
30 พ.ค. 2558 : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2558 [ดู 81]
2 มิ.ย. 2558 : เปิดภาคเรียนที่ 1/2558 [ดู 32]
2 มิ.ย. 2558 : แผน 3 รับตารางและลงทะเบียน [ดู 11]
6 มิ.ย. 2558 : เปิดเรียนนักศึกษา แผน 3 [ดู 5]
15 มิ.ย. 2558 : นักศึกษาออกฝึกงาน รุ่นที่ 1 [ดู 10]
26 มิ.ย. 2558 : วันพลังสีขาว White Power Day [ดู 9]
29 มิ.ย. 2558 : เก็บคะแนนครั้งที่ 1 [ดู 3]
27 ก.ค. 2558 : เก็บคะแนนครั้งที่ 2 [ดู 4]
3 ส.ค. 2558 : นักศึกษาออกฝึกงาน รุ่นที่ 2 [ดู 2]
11 ส.ค. 2558 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [ดู 2]
24 ส.ค. 2558 : เก็บคะแนนครั้งที่ 3 [ดู 2]
19 ก.ย. 2558 : ประกาศรายชื่อนักศึกษา ติด ขร. [ดู 3]
21 ก.ย. 2558 : ประกาศรายชื่อนักศึกษาติด ร. [ดู 2]
21 ก.ย. 2558 : ลงทะเบียนเข้าค่ายวิชาการ (ขร.) [ดู 4]
21 ก.ย. 2558 : แก้ไขผลการเรียนนักศึกษาที่ติด ร. [ดู 2]
21 ก.ย. 2558 : นักศึกษาออกฝึกงาน รุ่นที่ 3 [ดู 2]
28 ก.ย. 2558 : เก็บคะแนนครั้งที่ 4  [ดู 2]
28 ก.ย. 2558 : สอบปลายภาค [ดู 2]
12 ต.ค. 2558 : เข่าค่ายวิชาการ (ครั้งที่ 1) [ดู 2]
23 ต.ค. 2558 : กิจกรรมวันปิยมหาราช [ดู 3]
ดูข่าวทั้งหมด  
 : ข่าวฝากประกาศจากหน่วยงาน
1-30 พ.ค. 58 : ข้อมูลเข้าค่าย ปี 2558 [ดู 134]
ดูข่าวทั้งหมด  
 
 
 
 
 
 
 
  สนับสนุนการทำงานบน Browser Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป
Copy©right By Webmaster Lannapolytechnic Technology College Chiang mai.
2 Sukkasaem Rd., T.Patan A.Muang Chiang mai 50300
Tel: 053213061 Fax: (053) 408223 e-mail : lannapoly@lannapoly.ac.th
http://www.lannapoly.ac.th/
Administrator Login..