ท่านพึงพอใจต้องการให้บริการข้อมูลสารสนเทศมากน้อยเพียงใด
ท่านพึงพอใจต่อต้องการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ มากน้อยเพียงใด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ผลการให้คะแนน

Student Service : ระบบข้อมูลนักศึกษา

รหัสนักศึกษา :
วัน/เดือน/ปีเกิด :
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
 
Teacher Service : บริการข้อมูลบุคลากร

รหัสบุคลากร :
รหัสผ่าน LPS :
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
 
  : เว็บไซต์แผนกต่าง ๆ
 
Lannapoly MRTG
  : เอกสาร Download
  - พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ปี50 (60 หน้า)
  - พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ปี50 (10 หน้า)
  - ระเบียบการใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  : Link ต่าง ๆ
  - ลงทะเบียนศิษย์เก่า
  - ข่าวรับสมัครงาน
  - มาตรฐานการอาชีวศึกษา
  - สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
 
 
  Hot News
 : ข่าวประจำวัน
 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวกิจกรรม
4 พ.ค. 2555 : วันสุดท้ายของการเรียนภาคฤดูร้อนทุกระบบ [ดู 1]
30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2555 : สัมนาเชิงปฎิบัติการ ปวช.3 [ดู 1]
10-12 พ.ค. 2555 : สัมนาเชิงปฎิบัติการ ปวช.2 (รุ่นที่ 2) [ดู 1]
14-15 พ.ค. 2555 : สัมนาเชิงปฎิบัติการ ปวส.2 (รุ่นที่ 1) [ดู 1]
16-17 พ.ค. 2555 : สัมนาเชิงปฎิบัติการ ปวส.2 (รุ่นที่ 2) [ดู 1]
21-26 พ.ค. 2555 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับ ปวช.1 [ดู 1]
28-29 พ.ค. 2555 : สัมนาเชิงปฎิบัติการ ปวส.1 (รุ่นที่ 1) [ดู 1]
30-31 พ.ค. 2555 : สัมนาเชิงปฎิบัติการ ปวส.1 (รุ่นที่ 2) [ดู 3]
5-9 มิ.ย. 2555 : น.ศ. แผน 3 รับตารางเรียนและลงทะเบียน 1/2555 [ดู 3]
1 มิ.ย. 2555 : ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2555 [ดู 3]
2 มิ.ย. 2555 : ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ 2555 [ดู 1]
5 มิ.ย. 2555 : เปิดเดรียน ภาคเรียนที่ 1/2555 [ดู 3]
9 มิ.ย. 2555 : เปิดเรียนนักศึกษาแผน 3 [ดู 3]
25-30 มิ.ย. 2555 : ส่งคะแนนประจำวิชา/ที่ปรึกษาครั้งที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1-4) [ดู 3]
2-7 ก.ค. 2555 : เก็บคะแนนครั้่งที่ 1 (Test 1) [ดู 3]
30 ก.ค.-4 ส.ค. 2555 : ส่งคะแนนประจำวิชาและที่ปรึกษาครั้งที่ 2 (สัปดาห์ที่ 5-8) [ดู 1]
6-11 ส.ค. 2555 : สอบกลางภาค 1/2555 [ดู 3]
20 ส.ค. 2555 : ประกาศ มส. กรณีสอบกลางภาค [ดู 3]
20-25 ส.ค. 2555 : แก้ มส. การสอบกลางภาค 1/2555 [ดู 1]
3-8 ก.ย. 2555 : เก็บคะแนนครั้งที่ 2 (Test 2) [ดู 1]
ดูข่าวทั้งหมด  
 : ข่าวฝากประกาศจากหน่วยงาน
มิ.ย. 58 : ปฏิทินการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2558 [ดู 1]
ก.พ. 59 : แจ้งแนวปฏิบัติการชำระคืนเงินกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. [ดู 15]
ก.พ. 59 : แบบฟอร์มกิจกรรมจิตอาสา [ดู 17]
ดูข่าวทั้งหมด  
 
 
 
 
 
 
 
  สนับสนุนการทำงานบน Browser Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป
Copy©right By Webmaster Lannapolytechnic Technology College Chiang mai.
2 Sukkasaem Rd., T.Patan A.Muang Chiang mai 50300
Tel: 053213061 Fax: (053) 408223 e-mail : lannapoly@lannapoly.ac.th
http://www.lannapoly.ac.th/
Administrator Login..