ท่านพึงพอใจต้องการให้บริการข้อมูลสารสนเทศมากน้อยเพียงใด
ท่านพึงพอใจต่อต้องการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ มากน้อยเพียงใด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ผลการให้คะแนน

Student Service : ระบบข้อมูลนักศึกษา

รหัสนักศึกษา :
วัน/เดือน/ปีเกิด :
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
 
Teacher Service : บริการข้อมูลบุคลากร

รหัสบุคลากร :
รหัสผ่าน LPS :
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
 
  : เว็บไซต์แผนกต่าง ๆ
 
Lannapoly MRTG
  : เอกสาร Download
  - พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ปี50 (60 หน้า)
  - พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ปี50 (10 หน้า)
  - ระเบียบการใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  : Link ต่าง ๆ
  - ลงทะเบียนศิษย์เก่า
  - ข่าวรับสมัครงาน
  - มาตรฐานการอาชีวศึกษา
  - สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
 
 
  Hot News
 : ข่าวประจำวัน
 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวกิจกรรม
19 ก.ย. 2558 : ประกาศรายชื่อนักศึกษา ติด ขร. [ดู 58]
21 ก.ย. 2558 : ประกาศรายชื่อนักศึกษาติด ร. [ดู 40]
21 ก.ย. 2558 : ลงทะเบียนเข้าค่ายวิชาการ (ขร.) [ดู 21]
21 ก.ย. 2558 : แก้ไขผลการเรียนนักศึกษาที่ติด ร. [ดู 15]
21 ก.ย. 2558 : นักศึกษาออกฝึกงาน รุ่นที่ 3 [ดู 58]
28 ก.ย. 2558 : เก็บคะแนนครั้งที่ 4  [ดู 17]
28 ก.ย. 2558 : สอบปลายภาค [ดู 49]
12 ต.ค. 2558 : เข่าค่ายวิชาการ (ครั้งที่ 1) [ดู 21]
23 ต.ค. 2558 : กิจกรรมวันปิยมหาราช [ดู 18]
26 ต.ค. 2558 : เปิดภาคเรียนที่ 2/2558 [ดู 17]
9 พ.ย. 2558 : นักศึกษาออกฝึกงาน รุ่นที่ 4 [ดู 5]
14 พ.ย. 2558 : ประชุมผู้ปกครอง และนักศึกษา ปวช.1, ปวช.2  [ดู 5]
15 พ.ย. 2558 : ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษา ปวช.3, ปวส.1-2 [ดู 6]
23 พ.ย. 2558 : เก็บคะแนนครั้งที่ 1 (2/2558) [ดู 6]
19 ธ.ค. 2558 : กีฬาสี/สถาปนาวิทยาลัยฯ [ดู 6]
21 ธ.ค. 2558 : เก็บคะแนนครั้งที่ 2 (2/2558) [ดู 5]
4 ม.ค. 2559 : นักศึกษาออกฝึกงาน รุ่นที่ 5 [ดู 1]
18 ม.ค. 2559 : เก็บคะแนนครั้งที่ 3 (2/2558) [ดู 1]
13 ก.พ. 2559 : ประกาศรายชื่อนักศึกษา ติด ขร.(2/2558) [ดู 1]
15 ก.พ. 2559 : ประกาศรายชื่อนักศึกษาติด ร. [ดู 1]
ดูข่าวทั้งหมด  
 : ข่าวฝากประกาศจากหน่วยงาน
มิ.ย. 58 : ปฏิทินการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2558 [ดู 5]
ดูข่าวทั้งหมด  
 
 
 
 
 
 
 
  สนับสนุนการทำงานบน Browser Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป
Copy©right By Webmaster Lannapolytechnic Technology College Chiang mai.
2 Sukkasaem Rd., T.Patan A.Muang Chiang mai 50300
Tel: 053213061 Fax: (053) 408223 e-mail : lannapoly@lannapoly.ac.th
http://www.lannapoly.ac.th/
Administrator Login..