ท่านพึงพอใจต้องการให้บริการข้อมูลสารสนเทศมากน้อยเพียงใด
ท่านพึงพอใจต่อต้องการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ มากน้อยเพียงใด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ผลการให้คะแนน

Student Service : ระบบข้อมูลนักศึกษา

รหัสนักศึกษา :
วัน/เดือน/ปีเกิด :
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
 
Teacher Service : บริการข้อมูลบุคลากร

รหัสบุคลากร :
รหัสผ่าน LPS :
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
 
  : เว็บไซต์แผนกต่าง ๆ
 
Lannapoly MRTG
  : เอกสาร Download
  - พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ปี50 (60 หน้า)
  - พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ปี50 (10 หน้า)
  - ระเบียบการใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  : Link ต่าง ๆ
  - ลงทะเบียนศิษย์เก่า
  - ข่าวรับสมัครงาน
  - มาตรฐานการอาชีวศึกษา
  - สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
 
 
  Hot News
 : ข่าวประจำวัน
 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวกิจกรรม
27 มิ.ย. 2559 : เก็บคะแนน ครั้งที่ 1 (1/2559) [ดู 14]
13 ก.ค. 2559 : กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ [ดู 13]
15 ก.ค. 2559 : กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา [ดู 3]
25 ก.ค. 2559 : เก็บคะแนน ครั้งที่ 2 (1/2559) [ดู 11]
29 ก.ค. 2559 : กิจกรรมวันภาษาไทย [ดู 8]
3 ส.ค. 2559 : กิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์ [ดู 9]
8 ส.ค. 2559 : นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 2 [ดู 2]
11 ส.ค. 2559 : กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ [ดู 10]
17 ส.ค. 2559 : กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ [ดู 17]
22 ส.ค. 2559 : เก็บคะแนน ครั้งที่ 3 (1/2559) [ดู 8]
24 ส.ค. 2559 : กิจกรรมแข่งขันออกเสียงภาษาอังกฤษ [ดู 10]
19 ก.ย. 2559 : ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่มีเวลาเรียนน้อยกว่า 80% (ขร) [ดู 12]
19 ก.ย. 2559 : ลงทะเบียนเข้าค่ายวิชาการ/ค่ายคุณธรรม [ดู 13]
22 ก.ย. 2559 : สอบปลายภาคนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 3 [ดู 10]
26 ก.ย. 2559 : นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 3 [ดู 3]
26 ก.ย. 2559 : เก็บคะแนน ครั้งที่ 4 (1/2559) [ดู 2]
26 ก.ย. 2559 : สอบปลายภาคเรียน 1/2559 [ดู 2]
8 ต.ค. 2559 : ค่ายคุณธรรมและค่ายวิชาการ 1/2559 [ดู 3]
24 ต.ค. 2559 : เปิดภาคเรียน 2/2559 ระดับ ปวส และ ปวช.สาขาวิชาพาณิชยการ/ท่องเที่ยว [ดู 8]
25 ต.ค. 2559 : เปิดภาคเรียน 2/2559 ระดับ ปวช. ช่างอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศ [ดู 5]
ดูข่าวทั้งหมด  
 : ข่าวฝากประกาศจากหน่วยงาน
มิ.ย. 58 : ปฏิทินการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2558 [ดู 4]
ก.พ. 59 : แจ้งแนวปฏิบัติการชำระคืนเงินกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. [ดู 14]
ก.พ. 59 : แบบฟอร์มกิจกรรมจิตอาสา [ดู 4]
ดูข่าวทั้งหมด  
 
 
 
 
 
 
 
  สนับสนุนการทำงานบน Browser Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป
Copy©right By Webmaster Lannapolytechnic Technology College Chiang mai.
2 Sukkasaem Rd., T.Patan A.Muang Chiang mai 50300
Tel: 053213061 Fax: (053) 408223 e-mail : lannapoly@lannapoly.ac.th
http://www.lannapoly.ac.th/
Administrator Login..