MIS : Management Information System
 
ลำดับ
ชื่องานวิจัย
ผู้ทำวิจัย
ราย
ละเอียด
View
D/L
1
2554 -- การใช้สื่อการสอน “วงจรบัญชี” ประกอบการเรียนการสอนกระตุ้นให้ นักศึกษาสนใจเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  สาขางานการบัญชี สาขาวิชาพณิชยการ
1100
299
2
2554 -- การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบซินดิเคทวิชาสังคมศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1และ2โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา หมวดวิชาสามัญ
1100
298
3
2554 -- การพัฒนาการจำตารางความจริงของ IC ลอจิกเกดพื้นฐานในการเรียนการสอนในวิชาวงจรพัลล์และดิจิตอลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
1100
297
4
2554 -- การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 รายวิชาพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 โดยใช้โปรแกรม PIM 2001  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาพณิชยการ
1100
297
5
2554 -- การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันโดยใช้บทบาทสมมติ  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ หมวดวิชาสามัญ
1102
297
6
2554 -- การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสืออ่านนอกเวลา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1 แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ หมวดวิชาสามัญ
1100
297
7
2554 -- การพัฒนาพฤติกรรมโดยใช้สมุดบันทึกการมาเรียนเพื่อลดปัญหาการขาดเรียน  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
1100
297
8
2554 -- การศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช้กิจกรรมจรวดขวดน้ำในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ หมวดวิชาสามัญ
1102
302
9
2554 -- การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานวิชาหลักการเขียนโปรแกรมของนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง คธ 2101  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาพณิชยการ
1100
297
10
2554 -- คู่มือการเขียนแผนการสอนฐานสมรรถนะ สาหรับโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  สานักประเมินมาตรฐานการศึกษา กลุ่มงานวิชาการ
1101
297
11
2554 -- วิธีการสอนแบบ 4 MAT ต่อผลความคิดรวบยอดการปฏิบัติงาน วิชา การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่  สาขาสถาปัตยกรรม
1100
298
12
2554 -- ศึกษาผลการใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชากลศาสตร์เครื่องกล  สาขางานยานยนต์
1100
298
13
2554 -- การใช้หลักการเสริมแรงทางบวกของอาจารย์ประจำวิชาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
1100
297
14
2554 -- ผลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  กลุ่มงานศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1101
298
15
2554 -- การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องเลขยกกำลังโดยใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ หมวดวิชาสามัญ
1102
298
16
2554 -- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปวช.3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลอดภาพโทรทัศน์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
1100
297
17
2554 -- การใช้ชุดการสอนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องการปรับปรุงบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 ห้อง พณ.1101 สาขาวิชาพณิชยการ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  สาขางานการบัญชี สาขาวิชาพณิชยการ
1100
297
18
2554 -- ผลการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ของนักศึกษาชั้น ปวช.2 สาขางานยานยนต์ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  สาขางานยานยนต์
1100
298
19
2555 -- การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อตนเองของ นักศึกษาระดับปวช.2 สาขางานการท่องเที่ยว ในวิชาการจัดอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อการท่องเที่ยว  นางเอื้อมพร ธาตุทาเล
1100
297
20
2555 -- การใช้ใบงานและแบบฝึกหัดสาหรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การซื้อขายผ่อนชาระของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี  นางสาวกฤษฎาวรรณ ศิวิวงศ์
1100
298
21
2555 -- การพฒันาสื่อการเรียนการสอน สื่อมลัติมีเดีย (ประเภทสื่อ VDO Clip )  นายจตุวฒัน์ บุญมา
1100
297
22
2555 -- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานปรับอากาศรถยนต์และพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม พื้นฐาน 8 ประการ ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ทีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน  นายจักรี อินธนู
1100
298
23
2555 -- การส่งเสริมพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางสาวจุฑารัตน์ จีบกล่า
1101
298
24
2555 -- การสร้างแบบสารวจเพื่อศึกษาพฤติกรรม เรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชา พาณิชยการ และ สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายชาญชัย คุณยศยิ่ง / นายจีรศักดิ์ ฝั่งมณี
1100
298
25
2555 -- การใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่ ในรายวิชา การบัญชีการเงิน สาหรับนักศึกษาสาขางานการบัญชีระดับ ปวส.1 วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางชุณห์พิมาณ บุญมี
1101
303
26
2555 -- การปรับพฤติกรรมการเรียนวิชาเครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น (3104 - 0003) เรื่องการสร้างหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการกลุ่มสาหรับนักศึกษาสาขางานติดตั้งไฟฟ้าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโ  นายณัฐกร กันทะศรี
1101
297
27
2555 -- ผลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการจาเครื่องมือ ในรายวิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 ของนักศึกษาระดับชั้นปวช. ปีที่ 2 สาขางาน ติดตั้งไฟฟ้าห้อง ชฟ.2102 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางสาวณัฐกานต์ ภิรมณ์
1100
297
28
2555 -- การรีทัชภาพบุคคลด้วยโปรแกรม Photoshop CS4 สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง สส 5102 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่  นางสาวทศพร ปินตาสม
1100
297
29
2555 -- การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์สาขาวิชาร่วมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นายธนา ปัญญาคา
1100
297
30
2555 -- การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง3101 โดยใช้การส่งงาน10ลาดับแรก  นายธานี นิ่มเนตร
1103
297
31
2555 -- การใช้ภาพยนตร์ประกอบตัวอักษรบรรยายเพื่อเปรียบเทียบการเรียนรู้คาศัพท์ ภาษาอังกฤษและความสามารถด้านการฟังเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2  นางธิดารัตน์ เหลืองไตรรัตน์
1101
298
32
2555 -- การสร้างสื่อการสอน มัลติมิเดีย ในรายวิชา การขับรถยนต์  นายธีระพงษ์ ทองปลิว
1101
297
33
2555 -- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการทางานกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 โดยการเรียนแบบกระบวนการกลุ่มและการเรียนแบบปกติ วิทยาลัยเทคโนโล  นางนราภรณ์ ฟองสวัสดิ์
1100
297
34
2555 -- การพัฒนาความรับผิดชอบโดยใช้แบบตารางการส่งงาน ในวิชาการส่งเสริมการขาย รหัส 2201 – 2208 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขางานการขาย วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่  นางสาวนันท์นภัส นาราช
1100
298
35
2555 -- เครื่องทดสอบประกายไฟหัวเทียนโดยใช้ความดัน  นายนิพัทธ์ สุพจนานุรักษ์
1100
297
36
2555 -- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคา เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  นางนุชจรินทร์ แก้ววงวาล
1100
297
37
2555 -- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการสอนแบบซินดิเคท วิชาเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ 1 รหัส 2104-2110 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลาน  นายบัณฑิต ดวงจันทร์
1100
297
38
2555 -- ความมีวินัยในตนเองในการปฏิบัติงานตะไบและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2554  นายบุญฤทธิ์ ชัยปัญญา / นายสมพงษ์ วังวน
1102
301
39
2555 -- การปรับพฤติกรรมการเรียนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า (3104 – 1002 )เรื่อง การใช้งาน มัลติมิเตอร์โดยใช้กระบวนการกลุ่มสาหรับนักศึกษาสาขางานติดตั้งไฟฟ้าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคล  นายปรเมศร์ ไชยวงศ์
1101
297
40
2555 -- การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในการสอน รายวิชาภาษาไทย เพื่ออาชีพ 2 เรื่อง กาพย์เห่เรือ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางสาวประพันธ์ศรี สมจันทร์ฉาย
1101
297
41
2555 -- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้คู่มือประกอบการเรียน การเขียนแบบ เรื่อง การสร้างแบบชิ้นงานเบื้องต้น  นายประเสริฐ ลิ้นฤาษี
1101
297
42
2555 -- การพัฒนาคู่มือประกอบการเรียนรายวิชางานส่งกาลังยานยนต์  นายปรีชา มหาวัน
1101
297
43
2555 -- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง พันธะเคมี สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ว่าที่ ร.ต.หญิง ปวีณา ธนะขว้าง / นายยุทธพงศ์ ไชยประสพ / นายยงยุทธ ทาวี / นางสาวสุกัญญา สลอบแสง
1100
297
44
2555 -- การพัฒนาคุณลักษณะการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) ของผู้เรียนระดับชั้น ปวช.1 คธ. ที่เป็นผู้เรียนเก่ง ในวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ โดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน  นางสาวปัทมา ปวงหล้า
1100
298
45
2555 -- การศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่2 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์  นายพงศ์กฤตน์ ภูริชพิสิฐกร / นายเวโรจน์ พงษ์บุพศิริกุล
1102
297
46
2555 -- การใช้วิธีการสอนแบบท่องจาเพื่อสร้างความคงทนในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนแผนกพาณิชยการและการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางสาวพรรัมภา ชูรักษ์ / นายอัครพล คาขัติ
1100
297
47
2555 -- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโปรแกรมโครงสร้าง 1 โดยการจับคู่ดูแลกันของนักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายพฤทธิกร คาสิบ
1100
297
48
2555 -- การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร โดยใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2  นายพัชรพงศ์ ศรีอุดร
1100
297
49
2555 -- การใช้แบบฝึกโคลซเพื่อเสริมทักษะความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  นางสาวพัชราภรณ์ สาตะสาร / นางสาวจันทิมา จันตาบุตร
1100
297
50
2555 -- ผลการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชา งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์  นายพัฒนศักดิ์ จิณะวงค์
1100
298
51
2555 -- ผลการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชา งานเครื่องยนต์แก็สโซลีน  นายพิภพ ปัญญาฟู
1100
297
52
2555 -- การพัฒนารูปแบบทักษะการเขียนคาในภาษาไทยให้ถูกต้องโดยการจัดทาโครงงาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางเมธาวดี ศรีคช
1100
297
53
2555 -- การพัฒนาและส่งเสริมความมุ่งมั่นในการทางานของนักเรียน ระดับ ปวช. 1 ช่างยนต์ 1103 ที่เรียนรายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่น  นายยิ่งยง บุญยิ่ง
1100
297
54
2555 -- การใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ TGT ในรายวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางสาวเยาวดี ปันทะรส
1101
297
55
2555 -- รูปแบบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและความพร้อมรับการ ประเมินคุณภาพภายนอกของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานา เชียงใหม่  นางรมณ นทีนันท์ / นางสาวรัตติกาล พุฒหมื่น / นางสาวนฤมล ลือยศ
1100
297
56
2555 -- การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้สื่อ PowerPoint เรื่อง แรง มวล และการเคลื่อนที่ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วัลลภา กองอินตา / สุริยา จงสา / สมจิต ไชยมุง
1100
297
57
2555 -- พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงต่อเวลาในวิชาการการพัฒนางานด้วยระบบ คุณภาพ-และ เพิ่มผลผลิตของนักศึกษา ชั้น ปวส ปีที่ 1  นางสาววัชราภรณ์ กอนแก้ว
1100
297
58
2555 -- การพัฒนากระบวนการอ่านในรายวิชาภาษาไทย โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของ โรเบิร์ต กาเย่  นายวิจักร พจนพิจิตต์
1101
297
59
2555 -- การจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการจัดการแบบ วงจรพัฒนางาน Deming วิชาโครงการ  นายวิเชฐ สินธุชัย
1100
297
60
2555 -- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชาไมโครคอนโทรเลอร์ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนเรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม 7 Segment สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  นายวิเชียร จรัลวรกุลวงศ์
1102
303
61
2555 -- การพัฒนากระบวนการเรียน โดยการสอนแบบซินดิเคท วิชาวงจรไฟฟ้า 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่  นายวีรชาติ ลือชา
1100
297
62
2555 -- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า โดยใช้สื่อการสอนบน INTERNET ช่วยสอน ในรายวิชาการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 – 2109 วิทยาลัยเทคโ  นายสถิต โพธิ์หลวง
1100
297
63
2555 -- การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช1. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายสมพงษ์ ตรีตรึก
1100
297
64
2555 -- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการรับผิดชอบโดยการแบ่งงานกลุ่ม ในระดับ ปวช. 3 ห้อง 3102 ของนักศึกษาสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่  นางสาวสวิตตา ประทุม
1102
297
65
2555 -- การใช้วิธีการสอนแบบฝึกปฏิบัติ ในการสอนรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1 เรื่องโฟโต้ทรานซิสเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่  นายสิทธิชัย โกเสนตอ
1100
297
66
2555 -- การพัฒนาความสามารถในการจาศัพท์และการเขียนภาษาอังกฤษโดยการใช้กิจกรรมผังความสัมพันธ์ทางความหมาย สาหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 Use of Semantic Map to Develop English Vocabulary Recognition and Writing A  นายสุชาติ กองกูล
1100
297
67
2555 -- การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมสาเร็จรูปในงานอาชีพ เพื่อการปรับพื้นฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1  นางสาวสุภา ปิยะโกศล
1100
297
68
2555 -- การใช้กิจกรรมแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านไวยากรณ์และ ความสามารถด้านการเขียนประโยคภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ปวช. 1  นายสุริน ร่วมคำ
1100
297
69
2555 -- การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Jigsaw) เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา และการสร้างความมั่นคงให้แก่อาณาจักร ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ปีที่1 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโป  นางสาวแสงดาว คุ้มวานิช / นางสาวณัฐิกานต์ จิตนารินทร์ / นายพรชัย จันอารีย์
1100
297
70
2555 -- การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเสียงคา ศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีเสียงพยัญชนะ ch sh t th w และ v โดยใช้ซีดีบันทึกสียงจากเจ้าของภาษา ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางาน ยานยนต์ ชั้นปี ที่ 2  นางสาวแสงดาว บัวอินทร์
1100
297
71
2555 -- การพัฒนาการอ่านจับใจความ โดยการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางสาวอมรรัตน์ ท่วมแก้ว
1100
297
72
2555 -- การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย เรื่องการอ่านภาพฉาย วิชางานเขียนแบบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2554  นายอรรถวัฒน์ ราชา / นายสุรพล ยอดคาลือ
1100
297
73
2555 -- การบูรณาการการเรียนรู้ เรื่อง การทาสารคดี ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในรายวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางอุมาพร บุญสุข
1101
297
74
2555 -- การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะด้านความตรงต่อเวลา ของนักศึกษาสาขางานก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  เอนก นครรัตน์
1100
298
75
2555 -- การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  อ.กฤษฎาวรรณ ศิวิวงศ์
1100
299
76
2556 -- การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในงานคอนกรีต วิชาการทดสอบวัสดุ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  เอนก นครรัตน์
1100
301
77
2556 -- การใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ สาหรับมัคคุเทศก์ นักศึกษา ระดับ ปวช.3 สาขางานการท่องเที่ยว  นางเอื้อมพร ธาตุทาเล
1100
297
78
2556 -- โครงสร้างพื้นฐาน html” ประกอบวิชา กิจกรรม วิชาการ2สาหรับนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ห้อง ชย.4101 วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่  นางสาวกนกพร อินต๊ะลอ
1102
297
79
2556 -- การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางสาวกฤษฎาวรรณ ศิวิวงศ์
1100
299
80
2556 -- การพัฒนาการเรียนรู้วิชาการบัญชีบริษัทจากัดโดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาสาขางานการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่  นายกลวัชร เครื่องคำ
1100
297
81
2556 -- การพัฒนาความสามารถทางการเรียน วิชา “ กลศาสตร์เครื่องกล ” โดยใช้เอกสาร ประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชชาชีพชั้นปีที่ ๓ ที่เรียนอ่อน  นายคมศักดิ์ เปี่ยมแสง
1101
301
82
2556 -- การประยุกต์ใช้สื่อการสอน แผงควบคุมนิวแมติกส์ระบบไฟฟ้าวิชานิวแมติกส์และไฮดรอริกส์ (3100-0106) นักศึกษาสาขางานยานยนต์สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายจตุวัฒน์ บุญมา
1100
299
83
2556 -- การส่งเสริมเจตคติในการส่งงาน วิชาหุ่นจาลอง นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  จิรายุทธ กรรณาลงกรณ์
1100
297
84
2556 -- ผลการใช้ CAI กับแบบเรียนตามศักยภาพในการสอนนักศึกษาซ่อมเสริม ในรายวิชาธุรกิจทั่วไป ประจาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา2553 แผนก พณิชยการฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่  นายชนิศกร ผลศิริ
1100
297
85
2556 -- การสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อนุพันธ์สาหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่  นายอุทัย ศรีสุวรรณ์
1100
297
86
2556 -- ศึกษาและพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียในรายวิชางานส่งถ่ายกาลังหน่วยการ เรียนเรื่อง โซ่และสเตอร์  นาย ธนกฤต จิตเมือง
1100
297
87
2556 -- การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในการสอน รายวิชาภาษาไทย เพื่ออาชีพ 2 เรื่อง กาพย์เห่เรือ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางสาวประพันธ์ศรี สมจันทร์ฉาย
1101
298
88
2556 -- การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน “ทาแบบฝึกหัดออนไลน์ รายวิชาโครงสร้าง ข้อมูล ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่”  นายพฤทธิกร คาสิบ
1100
297
89
2556 -- การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง คาศัพท์และความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้  นางสาวมยุลีย์ ไชยลังการ์
1100
297
90
2556 -- การประเมินหลักสูตรรายวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางเมธาวดี ศรีคช
1101
297
91
2556 -- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการขาย 1 โดยการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่  นางสาวลักษณ์นารา ยะแก้ว
1101
297
92
2556 -- เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการส่งและ จ่ายไฟฟ้า 3104-2008ระหว่างนักศึกษาที่เรียนวิธีการสอนแบบบรรยาย และแบบอภิปรายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่  นายวัลลภ ยาลา
1100
298
93
2556 -- การพัฒนากระบวนการอ่านในรายวิชาภาษาไทย ของนักศึกษาสาขา ช่างยนต์ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเบิร์ต กาเย่  นายวิจักร พจนพิจิตต์
1100
298
94
2556 -- ศึกษาและพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียในรายวิชาเครื่องยนต์สันดาปภายในหน่วย การสอนเรื่องวัฏจักรอ๊อตโต้ ของนักศึกษาชั้น ปวส.2  นายสถาพร คุณยศยิ่ง
1100
299
95
2556 -- รูปแบบการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนางานวิชาการอย่างมีคุณภาพ ตามบริบท : วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายอาทิตย์ ประสาทแก้ว
1100
297
96
2556 -- ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบประกันคุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางสาวรัตติกาล พุฒหมื่น
1100
297
97
2556 -- การพัฒนาทักษะการนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน รายวิชาการจัดแสดงสินค้า 2201-2206 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานการขาย วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางสมปอง ทองนวล
1100
297
98
2556 -- การเปรียบเทียบผลสมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตสาสตร์ การแก้โจทย์ปัญหาสมการเส้นตรง โดยการใช้แบบฝึกทักษะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  นางณัฐกฤตา ชัยศิริ
1100
297
99
2556 -- การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Jigsaw) เรื่อง เรื่องพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่  นางสาวณัฐิกานต์ จิตนารินทร์
1101
297
100
2556 -- การเขียนผังงาน ( Flowchart ) สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ห้อง ทค 5101 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่  นางสาวทศพร ปินตาสม
1101
297
101
2556 -- การสารวจทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการแต่งกาย วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  ธนกฤต สายเครื่อง
1101
298
102
2556 -- คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ ตามทัศนะของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 และปวช.3 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นาย ธีระพงษ์ ทองปลิว
1101
298
103
2556 -- วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนวิชา โปรแกรมประมวลผลคาประยุกต์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่  นางนราภรณ์ ฟองสวัสดิ์
1101
297
104
2556 -- การพัฒนาความจาเกี่ยวกับสาระการเรียน โดยการใช้ใบงานพิเศษ ในรายวิชา หลักการจัดการการกระจายสินค้า  นางสาวนันท์นภัส นาราช
1101
297
105
2556 -- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อวีดีโอช่วยสอน เรื่อง การกาเนิดและการสารวจแหล่งปิโตรเลียม สาหรับนักศึกษาสาขางานเทคนิคยานยนต์  ประเสริฐ ลิ้นฤาษี
1100
299
106
2556 -- ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของ สภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้  นางสาวปริญญา ร้อยหมื่น
1100
297
107
2556 -- ระบบบริหารงานอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่  นายปัฐวิกรณ์ บุญต่าย
1101
300
108
2556 -- สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องสภาพแวดล้อมทางด้านภูมิศาสตร์ของ ภาคเหนือของไทยสาหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจชั้นปีที่ 1 (คธ.1102) วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายพรชัย จันทร์อารีย์
1101
297
109
2556 -- การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาการคานวณ วิชากลศาสตร์โครงสร้าง ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางสาวพรวิภา จารุเดช
1101
297
110
2556 -- การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร โดยใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2  นายพัชรพงศ์ ศรีอุดร
1100
300
111
2556 -- ศึกษาผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาช่างยนต์ วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางสาววัชราภรณ์ ดวงทนัน
1100
297
112
2556 -- การประยุกต์ใช้สื่อการสอน ศูนย์ล้อรถยนต์รายวิชางานเครื่องล่างรถยนต์ (2101-1003) นักศึกษาสาขางานยานยนต์สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายวิเชฐ สินธุชัย
1100
298
113
2556 -- การพัฒนาแผนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เรื่อง เทคนิคการขาย ในรายวิชา การขาย 1 รหัส 2201 – 1004 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  นางสาววิไลวรรณ ชุมแสง
1100
297
114
2556 -- นวัตกรรมด้านสื่อการสอน เรื่อง จาลองการทางานด้วย Circuit Wizard สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทค.2101 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่  นางสาวสวิตตา ประทุม
1101
302
115
2556 -- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดระบบความปลอดภัย สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความ สะดวกของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางสิริมา ประสาทแก้ว
1101
297
116
2556 -- ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในรายวิชาช่างอุตสาหกรรม แผนก ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางสาวสุชาดา ชัยเป็
1100
297
117
2556 -- การใช้กิจกรรมกลุ่มเกมแข่งขันเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านไวยากรณ์และความสามารถด้าน การเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 (ปวส.1)  นายสุชาติ กองกูล
1100
297
118
2556 -- ผลการจัดการเรียนการสอนแบบการใช้การแสดงบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาในเรื่องการปฐมพยาบาล เบื้องต้น วิชาไฟฟ้าในอาคาร วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายสุรพงศ์ ล้านแปง
1100
300
119
2556 -- การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่องวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนาเชียงใหม่  นางสาวแสงดาว คุ้มวานิช
1100
297
120
2556 -- การศึกษาผลการใช้สื่อสภาพจริง (Authentic Materials) ต่อความสนใจของนักศึกษา ในการเรียนการอ่านและการฟังภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  นางสาวแสงดาว บัวอินทร์
1100
297
121
2556 -- การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการอ่าน โดยการใช้คาถามตามแนวคิดของบลูม (Bloom) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางสาวอมรรัตน์ ท่วมแก้ว
1100
297
122
2556 -- การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การสร้างฐานข้อมูลในโปรแกรม AppServ 2.5.9 สาหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  นางสาวอัญชลี คาแปง
1100
297
123
2556 -- การใช้นิทานเป็นแบบฝึกในการเสริมประสิทธิภาพการเขียนคาประพันธ์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นที่ปี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางอุมาพร บุญสุข
1100
297
124
2557 -- ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของนักศึกษาแกนนา ชมรมคนรักสุขภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางสาวเบญจภรณ์ บุญธรรม
1100
298
125
2557 -- ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางสาวปริญญา ร้อยหมื่น
1100
297
126
2557 -- ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดระบบความปลอดภัย สภาพแวดล้อม สิ่งอานวย ความสะดวกของอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางสาวรจนา บุญมา
1100
297
127
2557 -- การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ต่ออาจารย์ผู้สอนตามความคิดเห็นของนักศึกษา  นางสิริมา ประสาทแก้ว
1101
298
128
2557 -- ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางโสภาพร หล้าเหลื้อม
1102
302
129
2557 -- การบริหารโดยใช้รูปแบบบูรณาการด้านงานวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับแก้ปัญหาการจัดทาวิจัย กรณีศึกษา : วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายอาทิตย์ ประสาทแก้ว
1100
297
130
2557 -- ชุดทดลองการต่ออุปกรณ์ภายในตู้สวิตช์บอร์ดตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  ว่าที่ร้อยตรี อภิสิทธ์ิ เลื่อนฤทธ์ิ
1100
298
131
2557 -- การใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีอุตสาหกรรมของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางานการบัญชี  นางสาวกฤษฎาวรรณ ศิวิวงศ์
1101
312
132
2557 -- การจัดการเรียนการสอนแบบการแข่งขันเป็นทีมวิชางานฝึกฝีมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายขวัญชัย ดวงทนัน
1100
297
133
2557 -- การพัฒนาชุดฝึกทักษะระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วยไฟฟ้า (จาลองการบีบอัดกระป๋อง)  นายจตุวัฒน์ บุญมา
1100
298
134
2557 -- ระดับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ 2 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  นางสาวจันทนี กันโฑ
1100
297
135
2557 -- การใช้เกมการศึกษาในการพัฒนาทักษะการจดจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 สาขายานยนต์ (ชย.3101) วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่  นางสาวจันทิมา จันตาบุตร
1101
299
136
2557 -- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนแบบก่อสร้าง 1 นักศึกษาระดับ ปวช. 1 หลังการใช้สื่อประกอบการสอน โมเดลโครงสร้างบ้าน สาขางานสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายจิรายุทธ กรรณาลงกรณ์
1100
297
137
2557 -- การใช้แบบจาลองช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน วิชางานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ห้อง ทค.1105  นายจีรศักดิ์ ฝั่งมณี
1101
298
138
2557 -- ชุดฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานช่างยนต์  นายชยันต์ ธรรมสามิสร
1100
298
139
2557 -- การสร้างเกมฮาร์ดแวร์น่ารู้ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในรายวิชาการปฏิบัติการ ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  นายชัยณรงค์ วงค์ใจ
1100
297
140
2557 -- การพัฒนาอุปกรณ์รองเจาะหัวค้อน วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา  นายชาญชัย คุณยศยิ่ง
1101
297
141
2557 -- การใช้รูปแบบการแนะแนวสา หรับการแก้ปัญหาผู้เรียนให้เป็นคนดีของสังคม  นางญาณินท์ คุณา
1101
297
142
2557 -- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จกำรศึกษำ สำขำวิชำพณิชยกำร และกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรในจังหวัดเชียงใหม่  นางสาวฐิตาภรณ์ นิ่มเนตร
1100
297
143
2557 -- สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การสร้างหน้าจอ Log in ของโปรแกรม Adobe Captivate วิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2  นางสาวณัฐกานต์ ภิรมณ์
1100
297
144
2557 -- เครื่องมือทดสอบหาค่าความเค้นเฉือน  นายณัฐพงษ์ อาทิ
1100
297
145
2557 -- การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรม ในรายวิชาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์  นายณัฐพงษ์ นามคา
1100
297
146
2557 -- สร้างชุดฝึกทักษะการหาขั้วรีเลย์แบบสองหน้า สาหรับนักศึกษาสาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายทรงพร ต่อนใจ
1100
297
147
2557 -- การใช้สื่อหุ่นจาลองรูปทรงหลังคาแบบต่างๆ รายวิชาพื้นฐานการออกแบบของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขางานสถาปัตยกรรม  นายทวี กันธะวงค์
1100
297
148
2557 -- การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนแผนภูมิ PERTสาหรับวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  นางสาวทศพร ปินตาสม
1100
297
149
2557 -- ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเขียนแบบช่างยนต์โดยใช้สื่อ โปรแกรม Solid Works  นายธนกฤต จิตเมือง
1101
299
150
2557 -- การสารวจพฤติกรรมการเรียน วิชาเขียนแบบก่อสร้าง 1 ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  นายธนกฤต สายเครื่อง
1100
297
151
2557 -- การพัฒนาเว็บช่วยสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันในรายวิชา การใช้โปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  นายธนา ปัญญาคา
1100
297
152
2557 -- การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว ในโปรแกรม Adobe Flash เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานติดตั้งไฟฟ้า  นางสาวธัญญลักษณ์ กันธะ
1100
297
153
2557 -- สร้างชุดฝึกทักษะการหาขั้วโวล์ทเตจ เรกกูเรเตอร์ แบบ 2 หลักสาหรับนักศึกษาสาขางานยานยนต์  นายธีระพงษ์ ทองปลิว
1100
297
154
2557 -- การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีการ เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  นางสาวนราภรณ์ มีสวัสดิ์
1100
302
155
2557 -- การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือถอด ประกอบลูกกระทุ้งของปั๊มแรงดันสูงแบบแถวเรียง  นายนรินทร์ ชื่นชอบ
1101
297
156
2557 -- การพัฒนาระบบส่งงานในชั้นเรียนวิชา โปรแกรมประมวลผลคา ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง คธ.1102  นางสาวนันณภัชสรณ์ ทองคำ
1100
297
157
2557 -- สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การเชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio C#.Net กับโปรแกรม Microsoft Access 2010  นางสาวนิตติญา ลอดทองสี
1101
297
158
2557 -- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้สื่อคลิปวีดีโอเรื่องการสร้างชิ้นงาน ประกอบ (Assembly) สาหรับนักศึกษาสาขางานยานยนต์  นายนิพัทธ์ สุพจนานุรักษ์
1100
297
159
2557 -- การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสาเร็จรูป การซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ห้อง ทค.1104  นายนิวัต ของก้า
1100
297
160
2557 -- การใช้สื่อแอนิเมชันเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เรื่อง ผังงาน ในวิชาหลักการ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  นางนุชจรินทร์ แก้ววงวาล
1100
297
161
2557 -- ชุดทดลองตู้เย็นแบบโนฟรอส  นายบัณฑิต ดวงจันทร์
1100
297
162
2557 -- การพัฒนาเครื่องมือช่วยวัดชิ้นงานให้ได้มาตรฐาน วิชางานฝึกฝีมือ  นายบุญฤทธิ์ ชัยปัญญา
1101
297
163
2557 -- การใช้สื่อชิ้นงานประกอบการสอน เรื่อง “ราวตากผ้าอัจฉริยะ” สา หรับนักศึกษาสาขา งานติดตั้งไฟฟ้าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  นายปรเมศร์ ไชยวงศ์
1108
310
164
2557 -- การสร้าง และหาประสิทธิภาพชุดฝึกการต่อวงจรขดลวดภายในมอเตอร์ 3 เฟสแบบสไปรอล  นายประพัตรพงศ์ มหาไม้
1100
298
165
2557 -- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้สื่อวีดีโอช่วยสอน เรื่อง การกาเนิดและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม สาหรับนักศึกษา สาขางานยานยนต์  นายประเสริฐ ลิ้นฤาษี
1105
298
166
2557 -- เครื่องมืออัดจาระบีลูกปืนล้อหน้ารถยนต์  นายปรีชา มหาวัน
1100
303
167
2557 -- ผลการวัดสัมฤทธิผลทางการเรียนจากการสอนโดยใช้สื่อการสอน 2 วิธี วิชาการ บัญชีชั้นกลาง 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  นางสาวปัทมา ปวงหล้า
1100
297
168
2557 -- การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่โดยการใช้ แหล่งวิทยาการท้องถิ่นในการเรียนรู้  นางสาวปาณิกา กาญจนหงส์
1101
297
169
2557 -- การสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่องเครื่องจ่ายไฟคอมพิวเตอร์ วิชา งานบริการเครื่องจ่ายไฟคอมพิวเตอร์ สาหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีเปรมอนันต์ มีปิ่น
1102
297
170
2557 -- การสร้างบทเรียนสาเร็จรูปเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้นสาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  นายพงศ์กฤตน์ ภูริชพิสิฐกร
1100
297
171
2557 -- การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเรียนผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อประสม เรื่องการต่อโครงสร้างโดยการเชื่อมวิชาการออกแบบโครงสร้างไม้เหล็ก นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขางานสถาปัตยกรรม  นางสาวพรวิภา จารุเดช
1100
297
172
2557 -- การใช้บัตรคาเพื่อพัฒนาการออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร ชั้นปีที่ 1  นางสาวพรสุดา ดอกบัว
1100
297
173
2557 -- การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1  นายพฤทธิกร คาสิบ
1101
297
174
2557 -- การใช้แบบฝึกทักษะเกม Spelling Bee เพื่อพัฒนาความสามารถในการสะกด คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) สาขา เทคนิคคอมพิวเตอร์  นางสาวพัชราภรณ์ สาตะสาร
1101
301
175
2557 -- ชุดทดสอบสัญญาณการฉีดของเครื่องยนต์EFI  นายพัฒนศักด์ิ จิณะวงค์
1100
297
176
2557 -- เครื่องมือถอดและประกอบลิ้นเครื่องยนต์  นายพิภพ ปัญญาฟู
1100
297
177
2557 -- ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรระบบอุ่นไอดีเครื่องยนต์ดีเซล  นายภราดร ทองศิริ
1100
302
178
2557 -- การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่องานต้นแบบเรื่อง การประกอบไม้รูปแบบ ต่างๆวิชางานไม้ 2 รหัสวิชา (2106-2101) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1 สาขางานก่อสร้าง  นายภัทราวุธ พิชาชาญชัย
1100
297
179
2557 -- การสร้างและการหาประสิทธิภาพชุดทดลองการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  นายมนูญ คนสนิท
1101
297
180
2557 -- ชุดสาธิตการทางานเฟืองท้ายรถยนต์  นายมนูศักดิ์ ปัญญาคา
1105
324
181
2557 -- การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การใช้คาสั่ง SQL เบื้องต้น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยี  นางสาวมยุลีย์ ไชยลังการ์
1100
297
182
2557 -- สร้างชุดฝึกทักษะการมองขนาดสลักเกลียวและแป้นเกลียวสาหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1  นายรัฐวิทย์ ศรีดาวเรือง
1100
297
183
2557 -- การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere Pro 2.0 เพื่อการปรับพื้นฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  นางสาวรัตติกาล พุฒหมื่น
1100
297
184
2557 -- การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1  นางสาวรัศมี วชิรอาภา
1101
298
185
2557 -- การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในการเรียน วิชาหลักการตลาด รหัส 3200-1015 โดยการสอนแบบมีส่วนร่วม  นางสาวลักษณ์นารา ยะแก้ว
1100
297
186
2557 -- เครื่องมือฝึกทักษะการหาจุดตัดปั๊มฉีดเชื้อเพลิงดีเซลแบบแถวเรียง  นายวรวิทย์ คำขาว
1100
297
187
2557 -- การประยุกต์ใช้สื่อการสอน เครื่องมือพิเศษถอดสปริงโช้กรถยนต์รายวิชางานเครื่องล่างรถยนต์ (2101-1003) นักศึกษาสาขางานยานยนต์สาขาวิชาเครื่องกล  นายวิเชฐ สินธุชัย
1101
299
188
2557 -- การสร้างและหาความพึงพอใจของนวัตกรรมเครื่องมือช่วยตัดอิฐมอญ สาหรับวิชาปฏิบัติงานปูน เรื่อง การก่ออิฐรูปแบบต่างๆระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขางานก่อสร้าง  นายวิสูตร์ ปันนา
1100
297
189
2557 -- ชุดสาธิตและฝึกปฏิบัติวงจรไฟฟ้ากระแสตรง  นายวีรชาติ ลือชา
1100
298
190
2557 -- การใช้ใบงาน สาหรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบัญชีกิจการร่วมค้า ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี  นายวีระชัย ทะจันทร์
1100
297
191
2557 -- การสร้าง บทเรียนสาเร็จรูป เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่องโครงสร้างข้อมูลแบบสแตก สาหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  นายเวโรจน์ พงษ์บุพศิริกุล
1100
297
192
2557 -- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้สื่อคลิปวีดีโอเรื่องการเปลี่ยนแปลง ความดันตามระดับความลึก สาหรับนักศึกษาสาขางานยานยนต์  นายสถาพร คุณยศยิ่ง
1102
297
193
2557 -- การสร้างและการหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์สามเฟส  นายสถิต โพธิ์หลวง
1100
297
194
2557 -- การพัฒนาเครื่องมือขีดวงกลมที่มีขนาดใหญ่ในงานเทคนิคพื้นฐาน  นายสมพงษ์ ตรีตรึก
1100
297
195
2557 -- การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองการทางานของลิฟท์โดยสารด้วยระบบ PLC  นายสมยศ บัวหอม
1101
297
196
2557 -- ชุดทดสอบคอยล์จุดระเบิดและหัวเทียน  นายสมศักดิ์ เตจ๊ะตุ้ย
1101
304
197
2557 -- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างวงจรพิมพ์ ด้วยโปรแกรม AltiumDesigner สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ทค.2105 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์  นางสาวสวิตตา ประทุม
1101
297
198
2557 -- การส่งเสริมความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและเจตคติเชิงบวก ของนักศึกษา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  นายสุชาติ กองกูล
1101
297
199
2557 -- ชุดฝึกทักษะระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์เล็ก  นายสุภีย์ จิตสม
1100
298
200
2557 -- การสร้างเครื่องมือวัดระดับแนวนอน แนวดิ่ง สาหรับนักศึกษาสาขา งานก่อสร้าง ระดับชั้น ปวส. 1  นายอนุชา ต.เจริญ
1100
297
201
2557 -- ชุดทดลองการติดตั้งและหาค่าความต้านทานดินในระบบป้องกันฟ้าผ่า ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  นายอภิชาติ ไชยคา ภา
1100
297
202
2557 -- สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างระบบ Login วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ สาหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ห้อง ทค.5501 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  นางสาวอัญชลี คาแปง
1100
297
203
2557 -- การจัดการเรียนการสอนแบบการแข่งขันเป็นทีม TGT วิชาอาหารและ เครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  นางเอื้อมพร ธาตุทาเล
1100
297
204
2557 -- รถสามล้อพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผู้สูงอายุ  นายดนัย วงค์นาง
1100
308
205
2557 -- การสร้างและหาประสิทธิภาพใบประลองวิชาการออกแบบวงจรดิจิตอล โดยใช้ CPLD เบอร์ XC9572XL  นางสาวเบญจภา ทองไสว
1101
298
206
2557 -- การสร้างชุดสาธิตอาการเสียแอลซีดีมอนิเตอร์  นายพงษ์ศธร สุยะมูล
1102
297
207
2557 -- การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาเทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ เรื่องเครื่องรับส่งวิทยุแถบความถี่ข้างเดียว ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  นายวชิณุพงศ์ ทองคา
1100
297
208
2557 -- การสร้างชุดทดลองเรื่องการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส เป็นไฟฟ้ากระแสตรง วิชาอิเล็กทรอนิกส์กาลัง ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  นายสอาด กันคา
1100
298
209
2557 -- ศึกษาผลการใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาในรายวิชา กลศาสตร์เครื่องกล  นายคมศักดิ์ เปี่ยมแสง
1100
298
210
2557 -- การใช้แผนผังความคิด Mind mapping เพื่อบูรณาการทักษะการอ่านและเขียนและพัฒนาความพึงพอใจต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา  นางสาวฉัตริกา คาสิงห์
1100
297
211
2557 -- การใช้แนวการสอนภาษาที่เน้นคาศัพท์เพื่อส่งเสริมความรู้คาศัพท์ ภาษาอังกฤษ ความสามารถทางการอ่านและแรงจูงใจของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  นางธิดารัตน์ เหลืองไตรรัตน์
1101
297
212
2557 -- การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดทดลองการทา งานของเกตดิจิตอลพื้นฐาน  นายธีระศักด์ิ ทองคา ดี
1101
299
213
2558 -- การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2 สาขางานการบัญชี วทิ ยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่  นางสาวกฤษฎาวรรณ ศิวิวงศ์
1101
297
214
2558 -- ความคิดเห็นของนักศึกษาการท่องเที่ยวชั้นปี ที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียน การสอนวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายพรชัย จันอารีย์
1102
297
215
2558 -- การพัฒนาชุดฝึกทักษะการต่อแขนกลระบบนิวเมติกส์ด้วยแม่เหล็ก  นายจตุวัฒน์ บุญมา
1102
297
216
2558 -- การใช้นิทานภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร ชั้นปีที่ 1 (ชฟ. 1102) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางสาวจันทิมา จันตาบุตร
1100
298
217
2558 -- ประสิทธิภาพของผลสะท้อนกลับที่ได้รับจากเพื่อนทางออนไลน์และผู้สอน ที่มีต่อความสามารถทางการเขียนของผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง  นางชนธิภา คุณยศยิ่ง
1100
297
218
2558 -- นันทนาการ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง กส.5101 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยใช้แบบฝึกทักษะ  นายชัชวาลย์ เทพมาลา
1101
297
219
2558 -- โมเดลจาลองเพื่อช่วยการสอนลาดับขั้นตอนการเจียระไนลับมีดกลึง รายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายชาญชัย คุณยศยิ่ง
1100
300
220
2558 -- การพัฒนาชุดฝึกจิตลักษณะและทักษะมุ่งอนาคตและควบคุมตนของเยาวชนอาชีวศึกษา  ดร.ญาณินท์ คุณา
1101
299
221
2558 -- กระบวนการสอนทักษะปฏิบัติ วิชาฟุตบอลสาหรับนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายณรงค์ศักดิ์ แก้วประเสริฐ
1100
297
222
2558 -- การจัดการเรียนรู้แบบ 5 STEPS เรื่อง พื้นฐานมนุษยสัมพันธ์และเศรษฐกิจ พอเพี ย ง ของนัก ศึ กษา ระ ดับประ ก า ศนี ยบัตร วิช าชี พชั้นสู งปี ที่ 1 สาขาช่างยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางสาวณัฐิกานต์ จิตนารินทร์
1101
297
223
2558 -- ทัศนคติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายดนัย วงค์นาง
1100
297
224
2558 -- การพัฒนาการเรียนโดยการใช้สื่อการสอนหุ่นจาลองเรือนไทย 4 ภาค ในรายวิชาสถาปัตยกรรมไทยของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขางานสถาปัตยกรรม  นายทวี กันธะวงค์
1100
297
225
2558 -- กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักศึกษามาเรียนทันเวลา : กรศึกษาคาบเกี่ยวกับเวลา เข้าเรียน  นายทองหล่อ พรมสาส์น
1102
297
226
2558 -- การใช้สื่อสาธิตประกอบการสอนเรื่องแรงปฏิกิริยาบนคาน  นายนิพัทธ์ สุพจนานุรักษ์
1101
297
227
2558 -- การประเมินผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นายปรเมศร์ ไชยวงศ์
1111
297
228
2558 -- การสร้าง และหาประสิทธิภาพชุดฝึกทดลองการต่อวงจรขดลวดภายในมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส แบบสไปรอล นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  นายประพัตรพงศ์ มหาไม้
1100
297
229
2558 -- การใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชามัคคุเทศก์ ของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานการท่องเที่ยว  นางสาวปาริชาติ เครือเถาว์
1104
297
230
2558 -- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือด้วยเทคนิค แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในรายวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  นายพงศกรณ์ คัมภีระ
1102
297
231
2558 -- กระบวนการแก้ปัญหาการขาดเรียน : กรณีศึกษาคลินิกพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายพนม วงศ์ฝั้น
1100
297
232
2558 -- ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการให้บริการของงานแนะแนวการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางสาวพัชราภรณ์ บุญแก้ว
1100
299
233
2558 -- การปรับพฤติกรรมนักศึกษาด้านการขออนุญาตลาออกนอกบริเวณด้านประตูเข้า-ออก โดยใช้การเสริมแรงด้วยวาจา : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายมนัส ปาคาน้อย
1100
297
234
2558 -- การสร้าง และการหาประสิทธิภาพชุดสาธิตควบคุมการทางานเครื่องปรับอากาศ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายมนูญ คนสนิท
1100
297
235
2558 -- การพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนโครงงานวิชาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน LPC  นาง เมธาวดี ศรีคช
1101
297
236
2558 -- การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องการหาค่าลอการิทึมโดยใช้ชุดการสอน วิชาคณิตศาสตร์สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  นายพัชรพงศ์ ศรีอุดร
1100
297
237
2558 -- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยเทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  นางสาววรัญญา ศรีสุวรรณ
1100
297
238
2558 -- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ วิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐานของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายทินกร กันธิยะ
1100
297
239
2558 -- การเปรียบเทียบผลสมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง หุ้น โดยการใช้แบบฝึก ทักษะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  นางปรานอม ใจชุ่ม
1100
297
240
2558 -- การศึกษาและแก้ปัญหานักศึกษาวิเคราะห์โจทย์คณิตศาสตร์ไม่ได้ เรื่อง ระบบ สมการเชิงเส้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  นางพรพรรณ ธาตุอินจันทร์
1102
297
241
2558 -- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์เรื่องการแก้ระบบสมการเชิงเส้น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางณัฐกฤตา ชัยศิริ
1100
297
242
2558 -- การศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช้กิจกรรมจรวดขวดน้าในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  ว่าที่ ร.ต.หญิง ปวีณา ธนะขว้าง
1101
297
243
2558 -- ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อ พัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา  นางสาววัชราภรณ์ ดวงทนัน
1100
300
244
2558 -- การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่ออาชีพช่าง อุตสาหกรรม ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ ากา ลัง โดยใช้กิจกรรมการทดลอง  นายสมจิต ไชยมุง
1100
298
245
2558 -- การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา ปวช. 2 ที่มีระดับผลการเรียนต่างกัน โดยใช้การทากิจกรรมด้วย การลงมือปฏิบัติจริง  นางสาวสุกัญญา สลอบแสง
1101
297
246
2558 -- การพัฒนาทักษะการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปี ที่ 1  นางอุมาพร บุญสุข
1100
297
247
2558 -- ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางสิริมา ประสาทแก้ว
1101
298
248
2558 -- โครงสร้างแสดงภาพ 3 มิติ รายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางสาวสุชาดา ชัยเป็ง
1100
297
249
2558 -- การส่งเสริมความสามารถด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษ และเจตคติเชิงบวกของ นักศึกษาโดยใช้เกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษ  นายสุชาติ กองกูล
1100
297
250
2558 -- การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1103 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน  นายสุเทพ คงศิลป์
1103
297
251
2558 -- การพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการสร้างจิตสานึกกับการเป็นสุภาพบุรุษอาชีวศึกษา กรณีศึกษานักศึกษางานพัฒนานักศึกษา  นายนเรศ ดวงแก้ว
1100
297
252
2558 -- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ โดยใช้วิธีการเรียนรู้ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 โดยใช้ชุดการสอนเรื่องการคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  นางสมปอง ทองนวล
1103
297
253
2558 -- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภาวะ ผู้นาและการบริหารความขัดแย้งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดกิจกรรม การเรียนการสอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียกับการสอนปกติ  นายสุริน ร่วมคา
1101
297
254
2558 -- การพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางสาวอมรรัตน์ ท่วมแก้ว
1100
297
255
2558 -- การประเมินผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายอุทัย ศรีสุวรรณ์
1101
297
256
2558 -- ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่-บุคลากรที่ใช้บริการโรงอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายเอกชัย เลปนานนท์
1100
297
257
2559 -- การศึกษาความสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบระหว่างการดาเนินงานโครงการกองทุนกัลยาณมิตรกับความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษา  นางสาวกรรณิการ์ โปธา
1103
298
258
2559 -- การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขางานการบัญชี  นางสาวกฤษฎาวรรณ ศิวิวงศ์
1102
300
259
2559 -- การพัฒนาชุดสาธิตอาการเสียจอมอนิเตอร์แอลซีดี สา หรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  นายกฤษณะ เวียงด้าน
1100
297
260
2559 -- การพัฒนาชุดสาธิตการควบคุมไฟจราจรด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino สา หรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 3xสาขางาน อิเล็กทรอนิกส์  นายกัญจน์ภูบดี ชุติเศรษฐวัฒน์
1101
299
261
2559 -- การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง คาสั่งในการตรวจสอบเงื่อนไข วิชาการโปรแกรมเว็บเบื้องต้น(PHP) สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง IT.2101 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  นางสาวกุลญา คาแปง
1100
297
262
2559 -- การศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาโมเดล (CIPPA MODLE) ที่ส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพในรายวิชา การจัดการผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 3  นางสาวเขมิกา สุภาษี
1100
299
263
2559 -- ชุดสาธิตการวัดระยะรุนเพลาข้อเหวยี่ ง  นายคมศักด์ิ เปี่ ยมแสง
1100
297
264
2559 -- ประสิทธิภาพการบริหารงานกับการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยรูปแบบ การบริหารงานวิชาการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพภายใน สาหรับอาจารย์ผู้สอน  นายครรชิต เมฆขลา
1100
297
265
2559 -- การพัฒนาชุดฝึกทักษะต่อวงจรนิวเมติกส์ควบคุมผ่านโซลินอยด์ไฟฟ้า Pneumatic system By Solenoid Valve  นายจตุวัฒน์ บุญมา
1101
300
266
2559 -- ศึกษาการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ที่มีผลต่อการพัฒนาการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานท่องเที่ยว ในรายวิชา อาเซียนศึกษา  นางสาวจริยา คาปัน
1101
297
267
2559 -- การสร้างชุดสาธิตความเร็วเพลาขับ  นายจักร์รินทร์ ขัดนาค
1102
298
268
2559 -- การใช้แบบฝึ กทักษะสาหรับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ต้นทุน การผลิตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 3 สาขางานการ บัญชี  นางสาวจิณัฐสินี รัตนสถิตย์
1100
297
269
2559 -- การใช้แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม  นายจิรยุทธ วรกุล
1100
298
270
2559 -- การพัฒนาทักษะการฟังของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 โดยการใช้กิจกรรมเพลง The Case Study with Song for the Development of Listening Skills to Second Year of High Vocational Certificate  นางสาวจิราพร สุแก้ว
1100
297
271
2559 -- การพัฒนาสื่อการสอนหุ่นจาลองรูปขยายห้องน้า วิชาการเขียนแบบเบื้องต้นของ นักศึกษาระดับ ปวช. 1 สาขางานสถาปัตยกรรม  นายจิรายุทธ กรรณาลงกรณ์
1100
297
272
2559 -- เกรียงโป๊ วยาแนวกระเบื้องรีไซเคิล รายวิชาปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาก่อสร้าง  นางสาวจุฑารัตน์ จีบกล่า
1101
297
273
2559 -- การใช้ชุดฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการจัดวางวัตถุบนโปรแกรม Android Sudio ของนักศึกษาห้อง IT5501  ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา ชูดวง
1101
297
274
2559 -- เครื่องมือช่วยถ่ายระดับในงานก่อสร้าง รายวิชางานก่อสร้าง โครงสร้างอาคาร สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  นายเฉลิมพันธุ์ ใสสะอาด
1100
297
275
2559 -- การพัฒนาสื่อการสอนด้วยนวัตกรรม Infographic วิชาการสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สาหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  นายชนะชล นันตา
1100
297
276
2559 -- การพัฒนาเครื่องมือเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกาย (การดันพื้น) ของนักศึกษา ชย.5501  นายชัชวาลย์ เทพมาลา
1100
297
277
2559 -- พัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และการบารุงรักษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  นายชัยณรงค์ วงค์ใจ
1100
297
278
2559 -- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อวีดีโอช่วยสอน เรื่อง ความปลอดภัยในโรงงานวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  นายชาญชัย คุณยศยิ่ง
1100
297
279
2559 -- การพัฒนาชุดสาธิตเครื่องรับวิทยุ AM สา หรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2xสาขางานอิเล็กทรอนิกส์  นายชุติพงษ์ วงศ์คา
1102
298
280
2559 -- การพัฒนาสื่อการสอนแอพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้เครื่องมือในโปรแกรม Adobe Photoshop ของนักศึกษารายวิชาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2  นางสาวฐิตาภรณ์ นิ่มเนตร
1102
299
281
2559 -- การศึกษาพฤติกรรมการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการเล่นกีฬาฟุตบอล  นายณรงค์ศักดิ์ แก้วประเสริฐ
1100
297
282
2559 -- การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้ชุดฝึกทักษะของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1  นางณัฐกฤตา ชัยศิริ
1100
297
283
2559 -- เครื่องมือทดสอบหาค่าความดันของปั๊มน้า ในรายวิชางานทดลองเครื่องกล  นายณัฐพงษ์ อาทิ
1100
297
284
2559 -- การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในการเรียนวิชาการสื่อสารการตลาด รหัส 3202-2004 โดยการสอน แบบมีส่วนร่วม  นางสาวณัฐพิฌา กอนแก้ว
1101
297
285
2559 -- ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อระบบการให้บริการสารสนเทศออนไลน์  นายณัฐวัชต์ บุญมา
1100
297
286
2559 -- อุปกรณ์ช่วยก่ออิฐมอญขนาดมาตรฐาน รายวิชาพื้นฐานงานปูนของ น ัก ศึก ษ าระ ด ับ ป ระก าศ นีย บ ัต รวิช าชีพ ชั้น ปีที่ 1 ส าข าวิช า ช่างก่อสร้าง  นายณัฐวุฒิ ทองคา
1100
297
287
2559 -- การจัดการเรียนการสอนแบบ TGT (Teams – Games -Tournaments) เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปี ที่ 1 สาขาช่างยนต์  นางสาวณัฐิกานต์ จิตนารินทร์
1100
298
288
2559 -- แรงจูงใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์  ดร.ญาณินท์ คุณา
1101
297
289
2559 -- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการไม่จบหลักสูตรของผู้เรียน  นางดาวใจ พุทธวงค์
1101
297
290
2559 -- การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษโดยการใช้ แผนภูมิ Using semantic mapping to develop English reading comprehension  นางสาวดุจเดือน อัญญะ
1100
297
291
2559 -- เครื่องมือปรับลดแรงดันไฟฟ้าทดแทนแบตเตอรี่  นายทรงพร ต่อนใจ
1100
297
292
2559 -- การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหุ่นจาลองเรือนไทย ภาคใต้ในรายวิชาสถาปัตยกรรมไทยสาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1  นายทวี กันธะวงค์
1100
297
293
2559 -- วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  นายทองหล่อ พรมสาส์น
1101
298
294
2559 -- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐานของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  นายทินกร กันธิยะ
1100
297
295
2559 -- การพัฒนาสื่อการสอนการใช้งานภาษา SQL ในกลุ่มคาสั่งของการสืบค้นข้อมูล วิชาภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  นายเทวฤทธิ์ วงค์ฉายา
1102
297
296
2559 -- แบบจำ ลองสื่อโครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วยสอนรำยวิชำวัสดุ และเทคนิคกำรทำ งำน ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ชั้นปี ที่ 1 สำขำงำนก่อสร้ำง  นำยธนกฤต สำยเครื่อง
1100
297
297
2559 -- การใช้สื่อสาธิตประกอบการสอนเรื่อง โมเมนต์ของแรง 3 มิติ  นายธนัท เลิศผดุงสุข
1100
297
298
2559 -- การพัฒนาเว็บช่วยสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้ปัญหา เป็นฐาน (PBL)  นายธนา ปัญญาคา
1102
298
299
2559 -- ชุดฝึกปฏิบัติการประกอบอุปกรณ์โถชักโครกตามมาตรฐานสากล รายวิชางานระบ บท่อและสุขภัณ ฑ์ สาหรับ นักศึกษ าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  นายธนากรณ์ กา แพงแก้ว
1100
297
300
2559 -- การพัฒนาชุดสาธิตสภาวะแมตชช์ ิ่งของระบบเครื่องรับส่งวิทยุ สา หรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 3x สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  นายธรนินทร์ นิ่มเนตร
1100
297
301
2559 -- การพัฒนาสื่อการสอน เรื่อง การสร้างงาน 3D โดย โปรแกรม Adobe Illustrator วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  นางสาวธัญญลักษณ์ กันธะ
1100
297
302
2559 -- ผลการพัฒนาพฤติกรรมการขาดเรียนเละมาสายของนักศึกษา (ชย.3102) กรณีศึกษา : คลินิกคนขาดเรียน  นายธีระพงษ์ ทองปลิว
1101
297
303
2559 -- การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดสื่อการสอนต่อวงจรมอเตอร์สตาร์ท  นายธีศิษฏ์ กิมอ่อน
1101
297
304
2559 -- การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการคานวณระบบเลขฐาน ของนักศึกษาวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2  นางสาวนราภรณ์ มีสวัสดิ์
1101
297
305
2559 -- สื่อประกอบการสอนปั๊มฉีดเชื้อเพลิงแบบจานจ่ายผ่า  นายนรินทร์ ชื่นชอบ
1100
297
306
2559 -- การพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการสร้างจิตสานึกการเป็นคนดี มีงานทา มีความสุข กรณีศึกษา : นักศึกษางานพัฒนานักศึกษา  นายนเรศ ดวงแก้ว
1100
297
307
2559 -- การพัฒนาสื่อการสอน เรื่อง ประวัติคอมพิวเตอร์ วิชา คอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพ สาหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  นางสาวนาริน พรมมี
1100
297
308
2559 -- การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการจดจาคาสั่งคอมพิวเตอร์ภาษา C# สาหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  นางสาวนิตติญา ลอดทองสี
1100
297
309
2559 -- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ เรื่อง ผังงาน สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ปี ที่ 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  นางนุชจรินทร์ แก้ววงวาล
1100
297
310
2559 -- การพัฒนาชุดการสอนทดลองตู้แช่สา หรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ สาขางานติดตั้งไฟฟ้ า  นายบัณฑิต ดวงจันทร์
1100
297
311
2559 -- ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.4501 ในรายวิชา การจัดการธุรกิจนาเที่ยว  นายบุญธรรม อุดจอม
1100
297
312
2559 -- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อวีดีโอช่วยสอน เรื่อง การเขียนแบบ AUTOCAD วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น  นายบุญฤทธิ์ ชัยปัญญา
1100
298
313
2559 -- พฤติกรรมสุขภาพที่ส่งผลต่อภาวะน้าหนักเกินเกณฑ์ ของนักศึกษา  นางสาวเบญจภรณ์ บุญธรรม
1100
297
314
2559 -- ารแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักศึกษา วิชาการขายเบื้องต้น2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานการตลาด  นางสาวเบญจวรรณ คงยัง
1100
297
315
2559 -- ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการบริหารโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นายปรเมศร์ ไชยวงศ์
1101
297
316
2559 -- การประยุกต์การสร้างบ้านในงานสถาปัตยกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็จรูปเพื่อการสร้างภาพเสมือนจริงในงานสถาปัตยกรรม  นายประทด เสนา
1100
297
317
2559 -- การพัฒนา และหาประสิทธิภาพชุดฝึกการพันขดลวดภายในมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส แบบสไปรอล นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  นายประพัตรพงศ์ มหาไม้
1102
299
318
2559 -- การพัฒนาความสามารถความเข้าใจการฟังจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1  นางสาวประพันธ์ศรี สมจันทร์ฉาย
1100
297
319
2559 -- ปัจจัยที่ส่งผลระหว่างสภาพและปัญหาของหัวหน้าสาขาที่มีต่อการจัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  นายประเสริฐ ลิ้นฤาษี
1101
297
320
2559 -- ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ของสัทอักษรจีน(pīnyīn)ในภาษาจีนกลางของนักศึกษาระดับปวส.1 สาขาวิชาพณิชยการ และการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  นางสาวปราณปริยา บุญเรือง
1100
297
321
2559 -- การแก้ปัญหานักศึกษาวิเคราะห์โจทย์คณิตศาสตร์ไม่ได้ เรื่อง พื้นที่และปริมาตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1  นางปรานอม ใจชุ่ม
1100
297
322
2559 -- ปัจจัยที่ส่งผลระหว่างสภาพและปัญหาของการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  นางสาวปริญญา ร้อยหมื่น
1100
297
323
2559 -- สื่อการสอนโช๊คอัพแบบกระบอกเดี่ยว (Mono-tube)  นายปรีชา มหาวัน
1101
300
324
2559 -- การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ Using English Practices to Develop Reading Comprehension Skill  นางสาวปวีณา สมใจ
1101
298
325
2559 -- การพัฒนาผลการเรียนรู้และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง วิทยาศาสตร์ เรื่องคลื่น ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมแก้ปัญหา ทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง  ว่าที่ ร.ต.หญิง ปวีณา ธนะขว้าง
1100
297
326
2559 -- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาไทยศึกษาโดยใช้วิธีสอนแล้วสอบ เรื่อง การคานวณค่าทัวร์สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  นางสาวปาริชาติ เครือเถาว์
1100
297
327
2559 -- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องระบบปฏิบัติการWindows 7 วิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  นายพงศกรณ์ คัมภีระ
1100
297
328
2559 -- การพัฒนาหุ่นจาลองแสดงกฎหมายอาคารในรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม ของนักศึกษาสาขางานสถาปัตยกรรมระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  นายพชร คุณยศยิ่ง
1101
297
329
2559 -- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขาดเรียนของนักศึกษา กรณีศึกษา : สาเหตุปัญหาด้านพฤติกรรม ของนักศึกษา  นายพนม วงศ์ฝั้น
1101
297
330
2559 -- ความคิดเห็นของนักศึกษาการท่องเที่ยวชั้นปี ที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียน การสอนวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย  นายพรชัย จันอารีย์
1102
297
331
2559 -- การเปรียบเทียบผลสมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ดัชนีราคา โดยการใช้แบบฝึกทักษะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  นางพรพรรณ ธาตุอินจันทร์
1101
297
332
2559 -- การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเรียนผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อการสอน โมเดลบ้าน วิชาการเขียนแบบก่อสร้าง 3 สาหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขางานสถาปัตยกรรม  นางสาวพรวิภา จารุเดช
1103
298
333
2559 -- การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการชาระค่าเล่าเรียนผ่านธนาคารของนักศึกษา  นางพลอย ประสงค์ทรัพย์
1102
297
334
2559 -- การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องเลขยกกาลังโดยใช้ชุดการสอนวิชา คณิตศาสตร์ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1  นายพัชรพงศ์ ศรีอุดร
1100
297
335
2559 -- เครื่องกลึงไม้ขนาดเล็ก รายวิชาหุ่นจาลองโครงสร้าง สาหรับ นักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 3 สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง  นางสาวพัชราพรรณ คาวี
1100
298
336
2559 -- การสร้างบทเรียนสาเร็จรูปเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  นายไพศาล ณ ลำปาง
1101
297
337
2559 -- การสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะการทดสอบมอเตอร์สตาร์ท  นายภราดร ทองศิริ
1100
298
338
2559 -- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 โดยจัดกิจกรรม การเรียนแบบร่วมมือ ด้วยวิธี STAD ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  นางสาวภัสราภรณ์ ปวงหล้า
1100
297
339
2559 -- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แอปพลิเคชั่นช่วยหาค่าความต้านทาน  นายภาณุมาส มาลา
1100
297
340
2559 -- การพัฒ น าเค รื่องมือท าล ายสิ่งอุดตัน ภ ายใน ท่อด้วยระบ บ Compression Air สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี ที่ 2  นายภาสกร พวงสายใจ
1100
297
341
2559 -- ทักษะและวิธีการแก้ปัญหาการขาดเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1  นายมนัส ปาคาน้อย
1100
297
342
2559 -- การสร้างและการหาประสิทธิภาพชุดสาธิตควบคุมการทางานมอเตอร์ด้วยแมกเนติก คอนแทคเตอร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาไฟฟ้ากาลัง  นายมนูญ คนสนิท
1100
298
343
2559 -- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบผ่าน Google Form เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ในรายวิชาระบบฐานข้อมูลและ การออกแบบ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  นางสาวมยุลีย์ ไชยลังการ์
1100
297
344
2559 -- การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านสารจากโฆษณาและสารทั่วไปอย่างมี วิจารณญาณ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี ที่ 1  นางเมธาวดี ศรีคช
1100
297
345
2559 -- แท่นทริมเมอร์อเนกประสงค์ รายวิชาปฏิบัติงานก่อสร้าง สา หรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี ที่ 2 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  นายยศพัทธ์ ดุมคง
1100
299
346
2559 -- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อวีดีโอช่วยสอน เรื่อง การออมเงิน วิชาการเงินส่วนบุคคลสาหรับนักศึกษาสาขาบัญชี  นายยิ่งยง บุญยิ่ง
1100
297
347
2559 -- การสอนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขางานการท่องเที่ยว  นางสาวเยาวเรศ จันทร์อินทร์
1100
297
348
2559 -- การสร้างและพัฒนาคุณภาพชุดสาธิตการทางานของระบบจ่ายไฟพลังงานแสงอาทิตย์ วิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100 – 1006 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  นายรังสรรค์ กับเป็ง
1100
297
349
2559 -- การพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบรีเลย์รถยนต์  นายรัฐวิทย์ ศรีดาวเรือง
1101
297
350
2559 -- ชุดฝึกทักษะแสดงผลการทา งานวงจรดิจิตอล สา หรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี ที่ 1xสาขางานอิเล็กทรอนิกส์  นายรุ่งอรุณ ฟุเตียน
1100
298
351
2559 -- รูปแบบและวิธีการสอนแบบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดแสดงสินค้าของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด  นางสาวลักษณ์นารา ยะแก้ว
1100
297
352
2559 -- ชุดฝึ กทักษะระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 6 สูบ  นายวรวิทย์ คำขาว
1102
301
353
2559 -- การพัฒนาผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ โดยการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น 2  นางสาววรัญญา ศรีสุวรรณ
1100
298
354
2559 -- การพัฒนาความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหา วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบฝึก ทักษะ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  นางสาววัชราภรณ์ ดวงทนัน
1102
297
355
2559 -- การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมแบบทางเลือกด้วยภาษาซี โดยใช้สื่อการสอน Multimedia Classroom ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐนรี ทาวรรณ์
1101
297
356
2559 -- การจัดการเรียนการสอนแบบเอ็กซ์พลซิทร่วมกับการใช้แบบฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี  ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิวาพนัส จุ่มใจ
1100
297
357
2559 -- การสร้างชุดสื่อการสอนมุมและศูนย์ล้อรถยนต์  นายวิเชฐ สินธุชัย
1100
300
358
2559 -- การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แยกแยะ รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง ระบบนิเวศโดยใช้ผังมโนทัศน์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานก่อสร้าง  นางสาววิลาวัลย์ ยอดเมือง
1100
297
359
2559 -- การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยขีดไม้อลูมิเนียม รายวิชาพื้นฐานงานไม้ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  นายวิสูตร์ ปันนา
1100
297
360
2559 -- การส่งเสริมความสามารถด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษ และเจตคติเชิงบวกของนักศึกษาโดยใช้แผนผังความคิดคาศัพท์ภาษาอังกฤษ  นายวีรวิทย์ รุ่งเรือง
1100
297
361
2559 -- การใช้แบบฟอร์มต้นทุนการผลิตแบบเข้าก่อนออกก่อน สาหรับการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การรายงานต้นทุนการผลิตแบบเข้าก่อนออกก่อน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขางานการบัญชี  นายวีระชัย ทะจันทร์
1100
297
362
2559 -- ชุดโหลดเซลล์สำ หรับชั่งน้ำ หนักและคำ นวณจำ นวนวัตถุอัตโนมัติ สำ หรับนักศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับชั้นประกำศนียบัตร วิชำชีพ ชั้นปี ที่ 3  นายเวโรจน์ พงษ์บุพศิริกุล
1100
298
363
2559 -- การพัฒนาสื่อการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 2 เรื่อง พื้นฐาน การสร้าง Java GUI ของนักศึกษาห้อง ทค.5102  นางสาวศิรินภา หลวงแปง
1100
297
364
2559 -- การใช้สื่อชุดสมดุลของแรงเพื่อพัฒนาทักษะการคา นวณของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต  นายสมจิต ไชยมุง
1102
297
365
2559 -- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเป็นผู้ประกอบการโดยใช้วิธี การเรียนรู้ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 โดยใช้ชุดการสอนเรื่องการคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  นางสมปอง ทองนวล
1101
297
366
2559 -- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อวีดีโอช่วยสอน เรื่อง โลหะเหล็ก วิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรมสาหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2  นายสมพงษ์ ตรีตรึก
1100
300
367
2559 -- ปากกาจับชิ้นงานเอนกประสงค์ วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  นายสมพงษ์ วังวน
1101
307
368
2559 -- การสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะแก๊สรถยนต์ LPG ระบบดูด สา หรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  นายสมศักด์ิ เตจ๊ะตุ้ย
1100
298
369
2559 -- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องโทรทัศน์  นายสราวุฒิ อินสันทราย
1100
297
370
2559 -- การพัฒนาสื่อการสอนเรื่องทักษะเทคนิคการรวมภาพ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ในรายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาไฟฟ้ากาลัง  นางสาวสวิตตา ประทุม
1100
298
371
2559 -- การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดทดลองวิชาอิเล็กทรอนิกส์กาลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  นายสอาด กันคา
1100
297
372
2559 -- การศึกษาเชิงสัมพันธ์เปรียบเทียบด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการการเงิน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง  นางสายดาว รัตนพยอม
1100
297
373
2559 -- การพัฒนาชุดสาธิตเครื่องโทรศัพท์แบบแยกส่วนการทางานในรายวิชาโทรศัพท์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  นายสิทธิชัย โกเสนตอ
1100
298
374
2559 -- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อวีดีโอช่วยสอนเรื่อง การเกิดสภาวะโลกร้อนและผลกระทบที่ได้รับจากสภาวะโลกร้อน วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม  นางสาวสุชาดา ชัยเป็ง
1100
297
375
2559 -- ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านคาศัพท์ ภาษาอังกฤษและ เจตคติต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษา  นายสุชาติ กองกูล
1101
297
376
2559 -- ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1  นายสุเทพ คงศิลป์
1100
297
377
2559 -- ความพึงพอใจของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพต่อส่วนประสมการตลาด  นางสาวสุภาวดี แก้วตาบุศย์
1100
297
378
2559 -- การสอนโดยการใช้โมเดลหุ่นจาลองต้นไม้ในรายวิชาการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  นายสุรพงศ์ ล้านแปง
1100
297
379
2559 -- การสร้างและพัฒนาแบบจาลองสามมิติช่วยสอนในการพัฒนาทักษะเบื้องต้น วิชางานเขียนแบบเทคนิคสาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ 1 สาขาไฟฟ้า  นายสุรพล ยอดคาลือ
1101
297
380
2559 -- การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวา สาหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  นายสุรศักดิ์ กาบเงิน
1101
297
381
2559 -- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการติดตามผลการชา ระหนี้ผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา (กยศ.)  นางโสภาพร หล้าเหลื้อม
1100
297
382
2559 -- การสร้างและพัฒนาเครื่องตรวจเช็คระดับด้วยเลเซอร์และเซนเซอร์ รายวิชาพื้นฐานงานไม้ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  นายอนุชา ต.เจริญ
1100
297
383
2559 -- การสร้างและการหาประสิทธิภาพสื่อการสอนชุดฝึกต่อวงจรระบบไฟฟ้า 3 เฟส และระบบไฟฟ้า 1 เฟส ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  นายอภิชาติ ไชยคาภา
1100
297
384
2559 -- การพัฒนาความสามารถการอ่านข่าว บทความ โดยใช้วิธีสอนอ่านแบบ SQ3R ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  นางสาวอมรรัตน์ ท่วมแก้ว
1101
297
385
2559 -- การศึกษาผลการเรียนการสอน วิชา การเขียนแบบก่อสร้าง 3 โดยรูปแบบการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษา กลุ่มพื้นฐานพาณิชยกรรม  นางสาวอรจิรา อุปละ
1100
297
386
2559 -- พฤติกรรมการยืมหนังสือห้องสมุดของนักศึกษา  นายอาวุธ บุญทายศ
1100
297
387
2559 -- การใช้และพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อนุพันธ์ เพื่อให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติสาหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  นายอุทัย ศรีสุวรรณ์
1100
297
388
2559 -- การพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแผนผัง ความคิดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1  นางอุมาพร บุญสุข
1100
297
389
2559 -- แบบจำลองโครงสร้ำง แผ่นดินไหวช่วยสอนรำยวิชำทฤษฎี โครงสร้ำง ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ชั้นปี ที่ 2 สำขำวิชำ ช่ำงก่อสร้ำง  นายเอนก นครรัตน์
1100
297
390
2560 -- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับงานช่าง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  นางสาวกรณษา แสนสน
1101
326
391
2560 -- แรงจูงใจของนักศึกษากองทุนกัลยาณมิตร วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่  นางสาวกรรณิการ์ โปธา
1101
297
392
2560 -- การใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาการท่องเที่ยว (3101)  นายกลยุทธ อาจหาญ
1102
300
393
2560 -- การแก้ปัญหานักศึกษาขาดความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 รายวิชา 2101-2112 การจัดการศูนย์บริการรถยนต์ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  นางสาวกัญญ์วรา กิติ
1100
298
394
2560 -- การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ CIPPA MODEL ในรายวิชาการประชาสัมพันธ์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 สาขางานตลาด  นางสาวเขมิกา สุภาษี
1101
302
395
2560 -- การพัฒนาการเรียนรู้พฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยใช้เทคนิคการสอน แบบจิ๊กซอว์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว  นางสาวจริยา คาปัน
1100
297
396
2560 -- การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อการสนทนา วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขางานการบัญชีห้อง AC.4101 วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน  นายจารุวัจน์ ติปยานนท์
1101
298
397
2560 -- การใช้ เกมScrabble เพื่อเพิ่มความสามารถในการจาคาศัพท์สะสมของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี ที่ 2 สาขางานไฟฟ้ ากา ลัง ห้อง 5101  นายจิรยุทธ วรกุล
1100
297
398
2560 -- การศึกษาและเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาทักษะการฟังของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 โดยการใช้กิจกรรมเพลง  นางสาวจิราพร สุแก้ว
1100
297
399
2560 -- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาดด้วยการจัดการเรียนการสอน แบบซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1  นายชญานนท์ บนแท่นทิพย์
1100
297
400
2560 -- การใช้กลวิธีช่วยจาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  นายชยพล ปิ่นโมรา
1101
297
401
2560 -- ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้การจัดการความปลอดภัยของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายชาญชัย คุณยศยิ่ง
1100
297
402
2560 -- การศึกษาแรงจูงใจในการออกกาลังกายของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางสาวเชษฐ์สุดา พรมสาส์น
1100
297
403
2560 -- การจัดการเรียนการสอนตามแนว Constructionism ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาขางานการบัญชี วิชาการสอบบัญชี  นางสาวฐิติยา ธรรมปัญโญ
1100
297
404
2560 -- การศึกษาการบาดเจ็บที่เกิดจากการเล่นกีฬาฟุตบอลของนักศึกษาช่างก่อสร้าง ระดับชั้น ปวช.1  นายณรงค์ศักดิ์ แก้วประเสริฐ
1101
298
405
2560 -- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดฝึก เสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปรผัน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  นางณัฐกฤตา ชัยศิริ
1100
298
406
2560 -- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เรื่อง การแปลงเลขฐาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ที่มีผลการเรียนต่าโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์  นางสาวณัฐกานต์ ภิรมณ์
1100
299
407
2560 -- การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในการเรียนวิชาการจัดช่องทางจาหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน รหัส 3202-2007 โดยการสอนแบบร่วมมือ  นางสาวณัฐพิฌา กอนแก้ว
1100
297
408
2560 -- ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ QSCCS เรื่อง แรงจูงใจ สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ที่ 1  นางสาวณัฐิกานต์ จิตนารินทร์
1101
297
409
2560 -- การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้นิทานเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานบัญชี  นางสาวดุจเดือน อัญญะ
1103
297
410
2560 -- การปรับพฤติกรรมของนักศึกษาให้มีวินัยและความรับผิดชอบด้วยกิจกรรมลูกเสือ  นายทองหล่อ พรมสาส์น
1100
297
411
2560 -- ผลการพัฒนาพฤติกรรมการเข้าห้องเรียนไม่ตรงเวลาและขาดเรียน ในวิชางานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3  นายธีระพงษ์ ทองปลิว
1100
299
412
2560 -- การพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการสร้างจิตสานึกกับการมีวินัยให้กับนักศึกษา กรณีศึกษา : งานพัฒนานักศึกษา  นายนเรศ ดวงแก้ว
1100
297
413
2560 -- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมความกล้าแสดงออกในการสนทนา ภาษาอังกฤษโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานไฟฟ้ากาลังชั้นปีที่ 1  นางนันธิยา เพิ่มพูล
1100
297
414
2560 -- การพัฒนาการเรียนแบบลงมือปฏิบัติในรายวิชา ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว  นายบุญธรรม อุดจอม
1100
298
415
2560 -- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบรายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานยานยนต์ ชั้นปีที่ 1  นายบุญฤทธิ์ ชัยปัญญา
1101
301
416
2560 -- การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียน วิชาการสื่อสารการตลาด รหัส 3202-2004 โดยการสอนแบบมีส่วนร่วม  นางเบญจวรรณ ชีววิริยะกุล
1100
298
417
2560 -- การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  นางสาวประพันธ์ศรี สมจันทร์ฉาย
1100
297
418
2560 -- การใช้สื่อการสอน Kahoot เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ภาษาและวัฒนธรรมจีน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขางานการท่องเที่ยว  นางสาวปราณปริยา บุญเรือง
1101
298
419
2560 -- การแก้ปัญหานักศึกษาวิเคราะห์โจทย์คณิตศาสตร์ไม่ได้ เรื่อง ร้อยละ โดยใช้ชุดการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  นางปรานอม ใจชุ่ม
1101
297
420
2560 -- การใช้แบบฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษเรื่อง Past Simple Tense เพื่อพัฒนาทักษะ การอ่านออกเสียงกริยาที่เติม /-ed/ หรือกริยาในรูปอดีต (Verb 2)  นางสาวปวีณา สมใจ
1101
297
421
2560 -- การพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์สัมผัส วิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น ของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โดยใช้เกมตัวฝึกทักษะพิมพ์ดีดไทย  นายพงศกรณ์ คัมภีระ
1102
298
422
2560 -- พฤติกรรมการเจาะหูของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เป็นปัญหาในสังคมวัยรุ่น  นายพนม วงศ์ฝั้น
1105
297
423
2560 -- ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายพรชัย จันอารีย์
1100
297
424
2560 -- การศึกษาและแก้ปัญหาผลการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  นางพรพรรณ ธาตุอินจันทร์
1100
297
425
2560 -- การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องอินทิเกรทของฟังก์ชันเอ็กซ์ โพเนนเชียลโดยใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1  นายพัชรพงศ์ ศรีอุดร
1101
297
426
2560 -- การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารทางภาษา เพื่อการสื่อสาร สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชายานยนต์  นางพัชสุดา กัลยาณวุฒิ
1100
297
427
2560 -- ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ของนักศึกษากับการใช้กรณีศึกษา (Case Study) ในชั้นเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2  นางสาวพัทธ์ธีรา เพ่งพิศ
1100
297
428
2560 -- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตย วิชา หน้าที่พลเมืองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2  นางสาวภัทรสุดา จาระภิยะ
1100
297
429
2560 -- การศึกษาผลการใช้สื่อช่วยจาเรื่อง ประเภทเงินได้บุคคลธรรมดาและเกณฑ์การ หักค่าใช้จ่ายเพื่อคานวณภาษีเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย วิชา การบัญชีเกี่ยวกับภาษี นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางานการบัญชี  นางสาวภัสราภรณ์ ปวงหล้า
1100
297
430
2560 -- การพัฒนากิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 (ปวช.1)  นายมนัส ปาคา น้อย
1100
297
431
2560 -- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง ในรายวิชา ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ โดยใช้ Google Form สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  นางสาวมยุลีย์ ไชยลังการ์
1100
297
432
2560 -- การพัฒนาแบบฝึกทักษะการนาเสนอผลงานรายงานวิชาการสาหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ  นางเมธาวดี ศรีคช
1100
297
433
2560 -- การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการท่องเที่ยว  นางสาวเยาวเรศ จันทร์อินทร์
1100
297
434
2560 -- การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียน วิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อม รหัส 3202-2101 โดยการสอนแบบมีส่วนร่วม  นางสาวลักษณ์นารา ยะแก้ว
1102
302
435
2560 -- การศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จาลอง วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  นางสาววรัญญา ศรีสุวรรณ
1100
297
436
2560 -- การพัฒนาชุดฝึกเอกสารภาพประกอบของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางานการท่องเที่ยว  นางสาววลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
1100
297
437
2560 -- การพัฒนาแผนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงาน เรื่อง การเคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ทองเกษม
1102
297
438
2560 -- การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของ นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมช่วยการอ่าน (KWL)  ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรัชญา อุดถาน้อย
1100
299
439
2560 -- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การบัญชีบันทึกให้ได้ แก้ไขให้เป็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี  ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิวาพนัส จุ่มใจ
1100
297
440
2560 -- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม เรื่อง พลังงานนิวเคลียร์ โดยการจัดการเรียนรู้ 4 MAT ร่วมกับผังมโนทัศน์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปวีณา ธนะขว้าง
1100
300
441
2560 -- ความพึงพอใจของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่มีต่อการให้ บริการโรงอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  ว่าที่ร้อยตรี เอกชัย เลปนานนท์
1100
297
442
2560 -- การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 2101 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่  นางสาววาสนา คาขัด
1100
297
443
2560 -- การใช้สื่อวีดีทัศน์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติเชิงบวกของนักศึกษา เรื่อง ไวยากรณ์การบอกเวลา  นายวีรวิทย์ รุ่งเรือง
1100
297
444
2560 -- การใช้ใบงาน สาหรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบัญชีต้นทุน มาตรฐานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขางานการบัญชี  นายวีระชัย ทะจันทร์
1100
297
445
2560 -- การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการจัดการความปลอดภัย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1  นางสาวแววดาว บุญตา
1101
297
446
2560 -- รูปแบบการพัฒนากิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายศักรินทร์ บรรจงสิริสิทธิ์
1100
297
447
2560 -- การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยการใช้วิจัยเป็นฐานการเรียนรู้ในการส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาระดับ ปวช.2 ห้อง TI.2101 วิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาขางานการท่องเที่ยว  นายศิวดล สุทาแปง
1100
297
448
2560 -- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ  นายสมจิต ไชยมุง
1100
297
449
2560 -- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเป็นผู้ประกอบการ โดยใช้วิธีการ เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  นางสมปอง ทองนวล
1100
297
450
2560 -- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ รายวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือกัน  นายสมพงษ์ วังวน
1100
297
451
2560 -- กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยค่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายสราวุฒิ อินสันทราย
1100
298
452
2560 -- การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานด้วยการสังเกต ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานการบัญชี รายวิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น  นายสโรจน์พันธุ์ ปะละปิ๊ก
1101
298
453
2560 -- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนแบบโดยใช้การสร้างโมเดลของนักศึกษา วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น สาขางานไฟฟ้ากาลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  นางสาวสุชาดา ชัยเป็ง
1101
298
454
2560 -- การส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและความสามารถด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยใช้แบบฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษ  นายสุชาติ กองกูล
1100
297
455
2560 -- ทักษะส่วนบุคคลในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลของนักศึกษาที่เรียนวิชากีฬา เฉพาะด้านขั้นสู่ความเป็นเลิศ : บาสเกตบอล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2  นายสุเทพ คงศิลป์
1100
297
456
2560 -- การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระบบ E-library วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางสาวสุภา เกตุจรัญ
1100
297
457
2560 -- ผลการสอนโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์เรื่องประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา สาหรับนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2  นายสุริน ร่วมคา
1101
297
458
2560 -- การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1  นางอมรรัตน์ เรือนคำ
1100
298
459
2560 -- การใช้บอร์ดเกมพัฒนาความสามารถในการสะกดคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานไฟฟ้ากาลัง ห้อง 2102  นางสาวอัญมณี คำสิงห์แก้ว
1101
298
460
2560 -- การศึกษาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ภาพประกอบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1  นางอุมาพร บุญสุข
1100
297
461
2560 -- การบริหารงานโดยใช้รูปแบบการพัฒนางานวิชาการด้วยการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ ตามบริบท : วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายครรชิต เมฆขลา
1100
297
462
2560 -- ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อระบบการให้บริการสารสนเทศออนไลน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายณัฐวัชต์ บุญมา
1100
297
463
2560 -- ปัจจัยการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นางสาวนริศราญ ไชยวงศ์
1101
297
464
2560 -- การศึกษาสภาพปัญหาการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของนักศึกษา ในสาขาอาชีพช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1  นายประเสริฐ ลิ้นฤาษี
1100
297
465
2560 -- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ของนักศึกษา  นางสาวพัชราภรณ์ บุญแก้ว
1100
297
466
2560 -- ศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอน และบุคลากรต่อสื่อการสอน Projector ของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายสิทธิพร โรจน์ศาสนเสถียร
1100
297
467
2560 -- ปั จจัยที่ทำให้เกิดปัญหำในกำรชำระหนี้ของผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)  นำงโสภาพร หล้ำเหลื้อม
1101
297
468
2560 -- พฤติกรรมการอ่านหนังสือห้องสมุดของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายอาวุธ บุญทายศ
1100
297
469
2560 -- รูปแบบการบริหารค่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยระบบเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างกันของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายอุทัย ศรีสุวรรณ์
1100
297
470
2560 -- การพัฒนาสื่อการสอนวิชาการสร้างเว็บไซต์  นายกฤษฎิ์ ใบแสด
1100
298
471
2560 -- การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การเริ่มต้นออกแบบเว็บไซต์ วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ห้อง IT.4101 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  นางสาวกุลญา คาแปง
1100
299
472
2560 -- การพัฒนาการประเมินด้วยเครื่องมือช่วยสอบรูปแบบ Power point วิชาการสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สาหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  นายชนะชล นันตา
1100
297
473
2560 -- การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวีดีทัศน์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน เรื่องยุคของคอมพิวเตอร์ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และ การบา รุงรักษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  นายชัยณรงค์ วงค์ใจ
1100
297
474
2560 -- การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อเสริมสร้างทักษะการเลือกใช้โทนสีใน การออกแบบงานกราฟิกของนักศึกษา รายวิชาองค์ประกอบศิลป์สาหรับงานคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2  นางสาวฐิตาภรณ์ นิ่มเนตร
1100
297
475
2560 -- การพัฒนาสื่อการสอนการใช้งานภาษา SQL ในกลุ่มคาสั่ง Data Definition Language (DDL) วิชาภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น สาหรับนักศึกษาห้อง IT.3102 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  นายเทวฤทธิ์ วงค์ฉายา
1101
297
476
2560 -- การพัฒนาแอพพลิเคชั่น สื่อการเรียนการสอนในรายวิชาการเขียน โปรแกรมบนมาตรฐานเปิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  นายธนา ปัญญาคา
1101
297
477
2560 -- การพัฒนาสื่อการสอน เรื่อง การเขียนแบบ 2 มิติ โดย โปรแกรม Autodesk Inventor 2015 วิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 สาหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขางานเทคนิคยานยนต์  นางสาวธัญญลักษณ์ กันธะ
1100
299
478
2560 -- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้สูตรและฟังก์ชันการคานวณ Excel ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  นางสาวนราภรณ์ มีสวัสดิ์
1101
297
479
2560 -- การพัฒนาระบบส่งงานวิชา การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง IT.2101  นางสาวนันณภัชสรณ์ ทองคา
1100
298
480
2560 -- การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง ประวัติอนิเมชั่นในรายวิชาการใช้โปรแกรมมัลติมีเดียในสาขางานอาชีพ สาหรับนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 แผน 2  นางสาวนาริน พรมมี
1100
297
481
2560 -- การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้คาสั่ง Structure Query Language (SQL) จัดการฐานข้อมูล สาหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  นางสาวนิตติญา ลอดทองสี
1100
297
482
2560 -- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  นายปรัชญา จินาวงค์
1100
297
483
2560 -- การเปรียบเทียบวิธีการสอนระหว่างสื่อการสอนแบบทดสอบออนไลน์ Kahoot! และ แบบทดสอบหลังบทเรียนในหนังสือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  นางสาวปริญญา ร้อยหมื่น
1100
298
484
2560 -- การพัฒนาสื่อการสอน เรื่อง วาดภาพด้วยเครื่องมือจากโปรแกรม Adobe Illustrator วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น สาหรับนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  นายปิตุพร ไชยทิพย์
1101
307
485
2560 -- การสร้างบทเรียนสาเร็จรูปเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีเครือข่าย ไร้สาย สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  นายไพศาล ณ ลำปาง
1101
297
486
2560 -- การพัฒนาสื่อด้วย Padlet Web Application วิชาความปลอดภัยระบบเครือข่าย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ห้อง IT5501  ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา ชูดวง
1108
298
487
2560 -- การพัฒนาสื่อการสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา สาหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  นางสาวศิรินภา หลวงแปง
1100
298
488
2560 -- การพัฒนาสื่อการสอน เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint 2010ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขางานยานยนต์  นางสาวสวิตตา ประทุม
1100
297
489
2560 -- การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย สาหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  นายสุรศักดิ์ กาบเงิน
1101
297
490
2560 -- การพัฒนาชุดสาธิตอาการเสียภาคจ่ายไฟแอลซีดีทีวี สาหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  นายกฤษณะ เวียงด้าน
1100
297
491
2560 -- การพัฒนาชุดสาธิตการตรวจจับเรดาร์วัตถุด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino สา หรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 3xสาขางาน อิเล็กทรอนิกส์  นายกัญจน์ภูบดี ชุติเศรษฐวัฒน์
1100
297
492
2560 -- ชุดสื่อการสอนการหาอัตราทด  นายคมศักดิ์ เปี่ยมแสง
1100
297
493
2560 -- การพัฒนาชุดฝึกทักษะชุดต่อวงจรนิวเมติกส์ควบคุมผ่านโซลินอยด์ไฟฟ้ า  นายจตุวัฒน์ บุญมา
1100
297
494
2560 -- การสร้างและใช้ชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของกลไก  นายจักร์รินทร์ ขัดนาค
1100
299
495
2560 -- การพัฒนาสื่อการสอนรูปตัดบ้านพักอาศัยชั้นเดียว วิชาการเขียนแบบเบื้องต้น ของนักศึกษาระดับ ปวช. 1 สาขางานสถาปัตยกรรม  นายจิรายุทธ กรรณาลงกรณ์
1100
298
496
2560 -- แบบจำลองโครงสร้ำงแผนที่ 3 มิติ รำยวิชำพื้นฐำนงำนสำรวจ ระดับ ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1  นางสาวจุฑารัตน์ จีบกล่ำ
1100
297
497
2560 -- การสร้างและใช้เครื่องเจาะอเนกประสงค์ รายวิชาหุ่นจาลองโครงสร้าง สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาช่าง ก่อสร้าง  นายเฉลิมพันธุ์ ใสสะอาด
1100
297
498
2560 -- การสร้างและใช้เครื่องมือวัดความอ่อนตัวเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ความอ่อนตัว) ของนักศึกษาระดับ ปวส. สาขางานการท่องเที่ยว ห้อง5101  นายชัชวาลย์ เทพมาลา
1101
297
499
2560 -- การพัฒนาเครื่องมือทดสอบหาค่าความแข็งอ่อนของจาระบีในรายวิชางานทดลอง เครื่องกล  นายณัฐพงษ์ อาทิ
1100
297
500
2560 -- การพัฒนาชุดฝึกระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม (PLC) สา หรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี ที่ 2xสาขางานไฟฟ้ ากา ลัง  นายดนัย วงค์นาง
1100
297
501
2560 -- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใช้สื่อการสอนหุ่นจาลองเรือนไทยภาคอีสานในรายวิชา สถาปัตยกรรมไทย ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขางานสถาปัตยกรรม  นายทวี กันธะวงค์
1100
297
502
2560 -- การพัฒนาชุดฝึกการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สาขางานติดตั้งไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายธนกฤต กุณาจันทร์
1100
297
503
2560 -- ชุดแท่นทิมเมอร์ (Router) ปฏิบัติงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขางานก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่  นายธนกฤต สายเครื่อง
1100
297
504
2560 -- การใช้สื่อสาธิตประกอบการสอนเรื่อง แรง 2 มิติ ที่มีแนวแรงขนานกัน  นายธนัท เลิศผดุงสุข
1100
297
505
2560 -- การพัฒนาชุดสาธิตการฝึกทักษะการต่อและบัดกรีวงจรสา หรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่1xสาขางานอิเล็กทรอนิกส์  นายธรนินทร์ นิ่มเนตร
1101
297
506
2560 -- การพัฒนาชุดสื่อการสอนวงจรจุดระเบิดแบบธรรมดาใช้หน้าทองขาว 4 สูบ  นายธีศิษฏ์ กิมอ่อน
1100
297
507
2560 -- เครื่องมือถอดประกอบเสื้อโรเตอร์ปั๊ม VE มีเดือยล๊อก  นายนรินทร์ ชื่นชอบ
1100
297
508
2560 -- การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองเครื่องปรับอากาศ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า  นายบัณฑิต ดวงจันทร์
1101
297
509
2560 -- การสร้างชุดทดลองสื่อการสอนวงจรไฟฟ้า  นายปฐมพงศ์ ปุกกาศ
1100
297
510
2560 -- การสร้างภาพหลังคาทรงปันหยาในงานออกแบบสถาปัตยกรรม  นายประทด เสนา
1100
297
511
2560 -- การสร้าง และหาประสิทธิภาพ ชุดกาต้มน้าไฟฟ้าลดอันตรายจากเหตุ น้าในกาต้มน้าแห้ง  นายประพัตรพงศ์ มหาไม้
1100
297
512
2560 -- สื่อการสอนโช๊คอัพแบบกระบอกคู่ (twin-tube)  นายปรีชา มหาวัน
1100
298
513
2560 -- การใช้วิธีออกแบบหลังคาปั้นหยาด้วยการแบ่งช่องสี่เหลี่ยมในรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม  นายพชร คุณยศยิ่ง
1103
297
514
2560 -- ชุดสาธิต แรงที่กระทาบนคาน  นายพรชัย จันทคลักษณ์
1100
298
515
2560 -- การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเรียนผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อการสอน โมเดลบ้าน วิชาการเขียนแบบก่อสร้าง 3 สาหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขางานสถาปัตยกรรม  นางสาวพรวิภา จารุเดช
1100
297
516
2560 -- การพัฒนาเครื่องมือถอดประกอบพูลเลยเ์ พลาข้อเหวยี่ ง  นายพิภพ ปัญญาฟู
1100
297
517
2560 -- การสร้างและใช้ชุดฝึกทักษะระบบน้ามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล  นายภราดร ทองศิริ
1100
298
518
2560 -- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ Application ช่วยหาค่าตัว เก็บประจุ  นายภาณุมาส มาลา
1100
297
519
2560 -- เครื่องขัดกระดาษทราย 3 IN 1 สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2  นายภาสกร พวงสายใจ
1100
298
520
2560 -- การพัฒนาและการหาประสิทธิภาพชุดสาธิตควบคุมการทางานพัดลมตั้งโต๊ะ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาไฟฟ้ากาลัง  นายมนูญ คนสนิท
1100
298
521
2560 -- The Table Operate Many Thing วิช า ง า น ก่อ ส ร้า ง ส่ว นป ร ะ ก อ บ อา ค า ร สาหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี ที่ 1 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  นายยศพัทธ์ ดุมคง
1100
297
522
2560 -- ชุดสาธิตอันตรายที่เกิดจากการเชื่อมไฟฟ้า วิชางานเชื่อมเบื้องต้นสาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  นายยิ่งยง บุญยิ่ง
1101
297
523
2560 -- การพัฒนาชุดสื่อการสอนวงจรจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CDI.) ในรถจักรยานยนต์  นายยุทธภูมิ งามลิ
1101
298
524
2560 -- การสร้างและหาคุณภาพชุดสาธิตการทางานของชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบหลายทางเลือก วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3100–0003 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  นายรังสรรค์ กับเป็ง
1100
298
525
2560 -- การพัฒนาชุดสื่อการสอนมอเตอร์รถยนต์  นายรัฐวิทย์ ศรีดาวเรือง
1100
298
526
2560 -- เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน Wifi  นายรุ่งอรุณ ฟุเตียน
1101
298
527
2560 -- ชุดฝึกทักษะระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 4 สูบ  นายวรวิทย์ คำขาว
1100
304
528
2560 -- ชุดมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางานก่อสร้าง  นายวรเวศน์ แสงตาหล้า
1103
297
529
2560 -- การสร้างสื่อการสอนระบบเบรครถยนต์  นายวิเชฐ สินธุชัย
1100
300
530
2560 -- การสร้างประแจโซ่อเนกประสงค์รายวิชาปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3  นายวิสูตร์ ปันนา
1100
307
531
2560 -- การพัฒนาชุดโหลดเซลล์สาหรับชั่งน้า หนักและคา นวณจา นวนวัตถุอัตโนมัติ สาหรับนักศึกษา สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปี ที่ 3  นายเวโรจน์ พงษ์บุพศิริกุล
1100
297
532
2560 -- การสร้างชุดฝึกปฏิบัติการดัดเหล็กโครงสร้างหุ่นจาลอง รายวิชา หุ่นจาลองโครงสร้าง สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปีที่ 3 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  นางสาวศิริวรรณ ธิป้อ
1100
298
533
2560 -- ชุดประคองชิ้นงานและฉากแม่เหล็ก  นายสมพงษ์ ตรีตรึก
1100
297
534
2560 -- การสร๎างและใช๎ชุดฝึกทักษะถอดประกอบหัวฉีดเครื่องยนต์ สาหรับนักึึกษาระดับประกาึนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  นายสมศักดิ์ เตจ๊ะตุ๎ย
1101
297
535
2560 -- การสร้างและใช้ชุดสาธิตการทา งานสัญญาณออดโรงเรียนอัตโนมัติ วิชาอิเล็กทรอนิกส์กา ลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  นายสอาด กันคา
1100
297
536
2560 -- การพัฒนาชุดสาธิตกิโลวัตต์ฮาวร์มิเตอร์วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  นายสิทธิชัย โกเสนตอ
1100
300
537
2560 -- การพัฒนาเครื่องมือทดสอบกาลังอัดคอมเพรสเซอร์แบบสวอชเพลต ในรายวิชางานเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ  นายสุนทร สารเจริญ
1100
297
538
2560 -- ชุดสื่อการสอนระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์เล็ก  นายสุภีย์ จิตสม
1100
299
539
2560 -- การพัฒนาใช้โมเดลหุ่นจาลองต้นไม้ในรายวิชาการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2  นายสุรพงศ์ ล้านแปง
1101
297
540
2560 -- การใช้แบบจา ลองสามมิติที่หมุนได้รอบทิศช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะ การเรียน วิชางานเขียนแบบเทคนิค สาขาช่างไฟฟ้ า ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1  นายสุรพล ยอดคำลือ
1100
297
541
2560 -- เครื่องช่วยตอกหลักปฏิบัติงาน สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  นายอนุชา ต.เจริญ
1100
297
542
2560 -- การสร้างและการหาประสิทธิภาพสื่อการสอนชุดฝึกเครื่องช่วยดัดบัสบาร์ แม่แรงไฮดรอลิกส์  นายอภชิาติ ไชยคำภา
1100
298
543
2560 -- การสร้างชุดฝึกต่อวงจรไฟฟ้า (Electric Circuit Training Kits) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  นายอภิสิทธิ์ เงาคา
1100
297
544
2560 -- การสร้างสื่อแบบจาลองบ้านพักอาศัยโครงสร้างไม้ วิชาอ่านแบบเขียน แบบงานโครงสร้าง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง  นางสาวอมรรัตน์ กันทนาวินนท์
1100
297
545
2560 -- การสร้างและใช้สื่อการสอนโมเดลโครงสร้างหลังคา สาหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขางานสถาปัตยกรรม  นางสาวอรจิรา อุปละ
1101
301
546
2560 -- การหาประสิทธิภาพสื่อบันไดนั่งร้าน งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  นายอิสเรส สุทธแสง
1105
299
547
2560 -- แบบจำลองสมดุลโครงสร้ำง 3 มิติ ประกอบกำรสอนรำยวิชำกลศำสตร์ เบื้องต้น ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สำขำวิชำช่ำง ก่อสร้ำง  นายเอนก นครรัตน์
1100
297