MIS : Management Information System
 

ชื่อฝ่าย จำนวนบุคลากร อัตราส่วน
  บริหาร   18   6.47%
  สายสอน   164   58.99%
  ส่งเสริมการศึกษา   89   32.01%
  บริษัท นิกรพันธุ์ จำกัด   7   2.52%
ชื่อฝ่าย    278 100.00%ชื่อฝ่าย จำนวนบุคลากร อัตราส่วน
  กลุ่มงานกิจการนักศึกษา   4   1.44%
  กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล   7   2.52%
  กลุ่มงานนักการ   13   4.68%
  กลุ่มงานแนะแนวการศึกษา   4   1.44%
  กลุ่มงานบริการ   21   7.55%
  กลุ่มงานบริหาร   7   2.52%
  กลุ่มงานบัญชี   5   1.80%
  กลุ่มงานบุคลากรและแผนงาน   5   1.80%
  กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและกิจกรรม   9   3.24%
  กลุ่มงานวิชาการ   5   1.80%
  กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   9   3.24%
  ก่อสร้าง   12   4.32%
  การท่องเที่ยวและโรงแรม   12   4.32%
  เทคโนโลยีสารสนเทศ   17   6.12%
  บริษัท นิกรพันธุ์ จำกัด   7   2.52%
  บริหาร   18   6.47%
  พาณิชยกรรม   23   8.27%
  ไฟฟ้ากำลัง   15   5.40%
  ยานยนต์   21   7.55%
  สถาปัตยกรรม   8   2.88%
  หมวดวิชาชีพพื้นฐาน   5   1.80%
  หมวดวิชาเทคนิคพื้นฐาน   8   2.88%
  หมวดวิชาพลานามัย   3   1.08%
  หมวดวิชาภาษาอังกฤษ   11   3.96%
  หมวดวิชาสามัญ   19   6.83%
  อิเล็กทรอนิกส์   10   3.60%
ชื่อฝ่าย    278 100.00%ชื่อฝ่าย จำนวนบุคลากร อัตราส่วน
  ปริญญาตรี   196   70.50%
  ม.3   35   12.59%
  ปวส.   14   5.04%
  ไม่มีวุฒิการศึกษา   13   4.68%
  ปริญญาโท   10   3.60%
  ปวช.   3   1.08%
  ปริญญาตรี คบ.5 ปี   2   0.72%
  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง   1   0.36%
  ม.6   1   0.36%
  ประถมศึกษา   1   0.36%
ชื่อฝ่าย    276 100.00%ปีการศึกษา จำนวนบุคลากร อัตราส่วน
  2567   3   1.70%
  2566   68   38.64%
  2565   61   34.66%
  2564   22   12.50%
  2563   22   12.50%
ชื่อฝ่าย    176 100.00%