MIS : Management Information System
 

ชื่อฝ่าย จำนวนบุคลากร อัตราส่วน
  บริหาร   15   5.26%
  สายสอน   173   60.70%
  ส่งเสริมการศึกษา   93   32.63%
  บริษัท นิกรพันธุ์ จำกัด   4   1.40%
ชื่อฝ่าย    285 100.00%ชื่อฝ่าย จำนวนบุคลากร อัตราส่วน
  กลุ่มงานกิจการนักศึกษา   4   1.40%
  กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล   6   2.11%
  กลุ่มงานนักการ   13   4.56%
  กลุ่มงานแนะแนวการศึกษา   5   1.75%
  กลุ่มงานบริการ   22   7.72%
  กลุ่มงานบริหาร   7   2.46%
  กลุ่มงานบัญชี   5   1.75%
  กลุ่มงานบุคลากรและแผนงาน   7   2.46%
  กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและกิจกรรม   11   3.86%
  กลุ่มงานวิชาการ   5   1.75%
  กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   8   2.81%
  ก่อสร้าง   14   4.91%
  การท่องเที่ยวและโรงแรม   12   4.21%
  เทคโนโลยีสารสนเทศ   20   7.02%
  บริษัท นิกรพันธุ์ จำกัด   4   1.40%
  บริหาร   15   5.26%
  พาณิชยกรรม   23   8.07%
  ไฟฟ้ากำลัง   17   5.96%
  ยานยนต์   23   8.07%
  สถาปัตยกรรม   8   2.81%
  หมวดวิชาชีพพื้นฐาน   6   2.11%
  หมวดวิชาเทคนิคพื้นฐาน   9   3.16%
  หมวดวิชาพลานามัย   3   1.05%
  หมวดวิชาภาษาอังกฤษ   11   3.86%
  หมวดวิชาสามัญ   17   5.96%
  อิเล็กทรอนิกส์   10   3.51%
ชื่อฝ่าย    285 100.00%ชื่อฝ่าย จำนวนบุคลากร อัตราส่วน
  ปริญญาตรี   202   70.88%
  ม.3   37   12.98%
  ไม่มีวุฒิการศึกษา   14   4.91%
  ปวส.   14   4.91%
  ปริญญาโท   10   3.51%
  ปวช.   4   1.40%
  ปริญญาตรี คบ.5 ปี   2   0.70%
ชื่อฝ่าย    283 100.00%ปีการศึกษา จำนวนบุคลากร อัตราส่วน
  2565   62   34.07%
  2564   23   12.64%
  2563   22   12.09%
  2562   39   21.43%
  2561   36   19.78%
ชื่อฝ่าย    182 100.00%