ประวัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒ ถนนสุขเกษม ตำบล ป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๑ เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา ด้านวิชาชีพแก่เยาวชนชาวเชียงใหม่ และเยาวชนทั่วไป โดยเฉพาะในภาคเหนือได้มีโอกาสศึกษาในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ในระดับมาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันชั้นนำของประเทศ เมื่อแรกเริ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีมีอาคารทิพยมณฑล เป็นอาคารเรียน ๑ หลัง มีจำนวนนักศึกษา ๓๕๐ คน ในเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ทำการสอนในหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช. ) ๓ แผนก คือ แผนกช่างยนต์ แผนกช่างไฟฟ้า และแผนกพณิชยการ
ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

 วิทยาลัยเทคโนโลยีจัดการเรียนสอนโดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา ใน ๓ ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บนพื้นที่ จำนวน ๓๕ ไร่ มีบุคลากร จำนวน ๒๘๖ คน และนักศึกษา จำนวน ๔,๘๓๒ คน มีอาคารเรียน ๔ หลัง อาคารอำนวยการ ๑ หลัง โรงฝึกปฏิบัติ ๗ หลัง อาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง อาคารห้องสมุด ๒ หลัง อาคารพยาบาล ๑ หลัง อาคารกิจการนักศึกษา ๒ หลัง อาคารแสดงผลงานนักศึกษา ๑ หลัง อาคารโรงกรองน้ำ ๑ หลัง อาคารห้องน้ำ ๖ หลัง อาคารมินิมาร์ท ๑ หลัง ศาลาธรรม ๑ หลัง สนามฟุตบอล ๕ สนาม สนามตะกร้อ ๒ สนาม สนามบาสเกตบอล ๑ สนาม สนามวอลเลย์บอล ๑ สนาม สนามเปตอง ๑ สนาม สนามฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด ๑ สนาม และสวนสุขภาพ ๑ แห่ง

 วิทยาลัยเทคโนโลยีได้ขยายพื้นที่รวมเป็นจำนวน 35 ไร่ รองรับความก้าวหน้าทางการศึกษาที่รุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง มีกาารสร้างอาคารใหม่เพิ่มเติมจำนวนหลายหลัง ตลอดจนนำอุปกรณ์ที่ทันสมัยล้ำหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนในด้านการเรียน การสอน ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษาทั้งระดับ ปวช. ปวส. กว่า 4,000 คน