ยินดีตอนรับ: เข้าสู้วิทยลัยโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
menu

เรียนภาษอังกฤษกับเจ้าของภาษา

 • ประเทศเราก้าวสู AEC ซึ่งทางวิทยาลัยจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมโดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษ เพราะเป็นภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลกดังนั้นเราจะสื่อสารกับคนต่างประเทศจะต้องให้เขารู้เรื่อง วิทยาลัยจึงนำเจ้าของภาษามาสอน นักศึกษา ของเราเพื่อจะให้นักศึกของเราใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและสื่อสารกับคนต่างชาติได้

 •  เรียนรู้วิธีคิดและพูดโต้ตอบแบบฝรั่ง
   ฝึกทักษะการพูดให้ชัดเจน
   กิจกรรมในการเรียนการสอน
   สัมภาษณ์พูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

 • • เจ้าของภาษามีการใช้ท่าทางประกอบการพูดอย่างถูกต้อง รวมถึงการใช้สีหน้าและการแสดงอารมณ์ในการพูด
  • เจ้าของภาษามีวิธีการสอนให้ผู้เรียนสนุก ทำให้ไม่เกิดความตึงเครียดในชั้นเรียน ทำให้ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ในต่างประเทศได้ดีขึ้น
  • ผู้เรียนจะได้รับรู้ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจอีกแง่มุมหนึ่งของความเป็นไทยในสายตาของชาวต่างชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนจะไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ

ปรัชญาของวิทยาลัย

"ความรู้คู่คุณธรรม" วิทยาลัยกำหนดปรัชญาการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางวิชาการ มีทักษะในการปฏิบัติงาน และมีคุณสมบัติที่จำเป็นตามลักษณะอาชีพ พร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือทำงานเป็นอิสระ สามารถปรับปรุงตนให้ทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี มีระเบียบวินัย มีความสำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ ควบคู่ไปกับคุณธรรมในการดำรงชีวิต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม

อัตลักษณ์

“เป็นคนดี มีความรู้ คู่สังคม”

เอกลักษณ์

“สร้างคนดี ให้มีความรู้ สู่สังคม”

ติดต่อ

@ที่อยู่ 2 ถนนสุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0 5321 3061, 0 5321 3144, 0 5321 9175 แฟกซ์ 0 5340 8223

เพิ่มเพื่อน
แผนที่