.::
menu

รูปภาพกิจกรรมต่างๆ

เรียนโรงแรมโปลิ ได้มากกว่าที่คิด

05/01/2021 11:00 Share โพสโดย : อ.ปรเมศร์ ไชยวงศ์

รายวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม กับทักษะที่จำเป็นในศาสตร์ของวิชาชีพ โดย อ.ศิวดล สุทำแปง ในหัวข้อการพับกระดาษทิชชู่สำหรับเช็ดมือและหน้าในงานโรงแรม #อย่าบอกว่าตัวเองไม่เก่งถ้าคุณยังไม่ได้ลงมือทำ #เรียนท่องเที่ยวและโรงแรม #วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ที่หลายหลาย สามารถปฏิบัติงานงานได้ในชีวิตจริง (มาสมัครเรียนกันเยอะๆนะครับ)

GALLERY

ปรัชญาของวิทยาลัย

"ความรู้คู่คุณธรรม" วิทยาลัยกำหนดปรัชญาการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางวิชาการ มีทักษะในการปฏิบัติงาน และมีคุณสมบัติที่จำเป็นตามลักษณะอาชีพ พร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือทำงานเป็นอิสระ สามารถปรับปรุงตนให้ทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี มีระเบียบวินัย มีความสำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ ควบคู่ไปกับคุณธรรมในการดำรงชีวิต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม

อัตลักษณ์

“เป็นคนดี มีความรู้ คู่สังคม”

เอกลักษณ์

“สร้างคนดี ให้มีความรู้ สู่สังคม”

ติดต่อ

@ที่อยู่ 2 ถนนสุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0 5321 3061, 0 5321 3144, 0 5321 9175 แฟกซ์ 0 5340 8223

เพิ่มเพื่อน
แผนที่