.::
menu

รูปภาพกิจกรรมต่างๆ

คณบดี ม.แม่โจ้ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่2564

20/01/2021 11:33 Share โพสโดย : อ.ปรเมศร์ ไชยวงศ์

ผศ.ดร.นิกราน หอมดวง คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่อาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564


ปรัชญาของวิทยาลัย

"ความรู้คู่คุณธรรม" วิทยาลัยกำหนดปรัชญาการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางวิชาการ มีทักษะในการปฏิบัติงาน และมีคุณสมบัติที่จำเป็นตามลักษณะอาชีพ พร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือทำงานเป็นอิสระ สามารถปรับปรุงตนให้ทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี มีระเบียบวินัย มีความสำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ ควบคู่ไปกับคุณธรรมในการดำรงชีวิต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม

อัตลักษณ์

“เป็นคนดี มีความรู้ คู่สังคม”

เอกลักษณ์

“สร้างคนดี ให้มีความรู้ สู่สังคม”

ติดต่อ

@ที่อยู่ 2 ถนนสุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0 5321 3061, 0 5321 3144, 0 5321 9175 แฟกซ์ 0 5340 8223

เพิ่มเพื่อน
แผนที่