.::
menu

รูปภาพกิจกรรมต่างๆ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เข้ามาประเมินความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

12/01/2021 11:45 Share โพสโดย : อ.ปรเมศร์ ไชยวงศ์

คณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เข้ามาประเมินและตรวจสอบบัญชีรายการเครื่องมือ เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในฐานะที่วิทยาลัยฯ ได้เป็นศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ได้ดำเนินการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามข้อกำหนดในการประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี พ.ศ. 2564 โดยได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ โดยได้ดำเนินการขออนุญาตเปิดศูนย์ทดสอบฯ จำนวน 10 สาขา ได้แก่ 1. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 1 2. สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 3. สาขาช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 4. สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ ระดับ 1 5. สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับ 1 6. สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 7. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 8. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก) ระดับ 1 9. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 10. สาขาพนักงานใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ระดับ 1


ปรัชญาของวิทยาลัย

"ความรู้คู่คุณธรรม" วิทยาลัยกำหนดปรัชญาการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางวิชาการ มีทักษะในการปฏิบัติงาน และมีคุณสมบัติที่จำเป็นตามลักษณะอาชีพ พร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือทำงานเป็นอิสระ สามารถปรับปรุงตนให้ทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี มีระเบียบวินัย มีความสำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ ควบคู่ไปกับคุณธรรมในการดำรงชีวิต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม

อัตลักษณ์

“เป็นคนดี มีความรู้ คู่สังคม”

เอกลักษณ์

“สร้างคนดี ให้มีความรู้ สู่สังคม”

ติดต่อ

@ที่อยู่ 2 ถนนสุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0 5321 3061, 0 5321 3144, 0 5321 9175 แฟกซ์ 0 5340 8223

เพิ่มเพื่อน
แผนที่