.::
menu

รูปภาพกิจกรรมต่างๆ

ผู้บริหารมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2564

08/01/2021 11:49 Share โพสโดย : อ.ปรเมศร์ ไชยวงศ์

อ.อุทัย ศรีสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ อ.วุฒิพงษ์ พวงไม้มิ่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ 2564 ให้กับ พ.ต.ท.พายัพ เทพอินทร์ ผู้บังคับกองร้อย 1 กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(ค่ายนเรศวรมหาราช) พ.ต.ต.สุวิทย์ วันทิต ผู้บังคับกองร้อย 3 กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(ค่ายนเรศวรมหาราช) พ.ต.อ อดุลย์ สิริสิทธินันท์ ผู้กำกับการกองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(ค่ายนเรศวรมหาราช) พ.อ. สุทธิพงศ์ งาเวียง ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33
GALLERY

ปรัชญาของวิทยาลัย

"ความรู้คู่คุณธรรม" วิทยาลัยกำหนดปรัชญาการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางวิชาการ มีทักษะในการปฏิบัติงาน และมีคุณสมบัติที่จำเป็นตามลักษณะอาชีพ พร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือทำงานเป็นอิสระ สามารถปรับปรุงตนให้ทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี มีระเบียบวินัย มีความสำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ ควบคู่ไปกับคุณธรรมในการดำรงชีวิต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม

อัตลักษณ์

“เป็นคนดี มีความรู้ คู่สังคม”

เอกลักษณ์

“สร้างคนดี ให้มีความรู้ สู่สังคม”

ติดต่อ

@ที่อยู่ 2 ถนนสุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0 5321 3061, 0 5321 3144, 0 5321 9175 แฟกซ์ 0 5340 8223

เพิ่มเพื่อน
แผนที่