ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ขั้นตอนการดำเนินการ

1. สมัครสอบ

ติดต่องานทะเบียน

4. ประกาศผล