เปิดรับสมัครนักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2564

สาขาที่เปิดรับสมัคร ช่างอุตสาหกรรม

สาขาที่เปิดรับสมัคร พาณิชกรรมและบริหารธุรกิจ

สาขาที่เปิดรับสมัคร การท่องเที่ยวและการโรงแรม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ปวช.

รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า


ช่างอุตสาหกรรม

9,000 บาท/เทอม

+ค่าแรกเข้า ชุดนักศึกษา หนังสือ อุปกรณ์ 3,100 บาท

พาณิชกรรมและบริหารธุรกิจ

7,000 บาท/เทอม

+ค่าแรกเข้า ชุดนักศึกษา หนังสือ อุปกรณ์ 3,100 บาท

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

7,000 บาท/เทอม

+ค่าแรกเข้า ชุดนักศึกษา หนังสือ อุปกรณ์ 3,100 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ปวส.

รับผู้จบ ปวช.3 , ม.6 หรือเทียบเท่า


ช่างอุตสาหกรรม

18,700 บาท/เทอม

+ค่าแรกเข้า ชุดนักศึกษา หนังสือ อุปกรณ์ 3,000 บาท

พาณิชกรรมและบริหารธุรกิจ

16,000 บาท/เทอม

+ค่าแรกเข้า ชุดนักศึกษา หนังสือ อุปกรณ์ 3,000 บาท

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

16,000 บาท/เทอม

+ค่าแรกเข้า ชุดนักศึกษา หนังสือ อุปกรณ์ 3,000 บาท

ทุกระดับชั้น ทุกสาขา สามารถผ่อนชำระค่าเทอมได้

วิทยาลัยฯ มี กองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) หากนักศึกษาประสงค์ขอกู้เงิน
กองทุนภายในของวิทยาลัย (กองทุนกัลยาณมิตร) ขอทุนการศึกษา

สิ่งที่จะได้รับ

อุปกรณ์การเรียนตามหลักสูตร 1 ชุด

หนังสือเรียนตามหลักสูตร

ชุดนักศึกษา 2 ชุด

ชุดพละ 1 ชุด

หมายเหตุ : หากนักศึกษาไม่ประสงค์ซื้อเพิ่ม รายการทั้งหมดนี้ครอบคลุมสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดแล้ว

สมัครเข้าเรียน

สามารถสมัครเข้าเรียนได้ 2 ช่องทาง

1.เดินทางมาสมัครที่วิทยาลัยฯ , 2.สมัครผ่านช่องทางระบบออนไลน์

หมายเหตุ : กรณีสมัครที่วิทยาลัยฯ สามารถกรอกเอกสารได้ที่วิทยาลัยฯ ไม่จำเป็นต้องดาวโหลด

เอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัคร


ปพ.1 ฉบับจริงพร้อมสำเนา (นำมาให้ภายหลังได้)

ใบรับรอง (นำมาภายหลังได้)

สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน , บิดา , มารดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นักเรียน , บิดา , มารดา

สำเนาสูติบัตร

รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว


*** กรณีสมัครทางระบบออนไลน์สามารถนำเอกสารหลักฐานมาภายหลังได้ ***

Contact

Cinque Terre

Telephone

Cinque Terre

Facebook

Cinque Terre

Line