เปิดรับสมัครนักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2566

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2566

สาขาที่เปิดรับสมัคร ช่างอุตสาหกรรม

สาขาที่เปิดรับสมัคร พาณิชกรรมและบริหารธุรกิจ

สาขาที่เปิดรับสมัคร การท่องเที่ยวและการโรงแรม

ทุน 2,000 บาท

รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 65 ถึง 30 ต.ค. 65 (จำกัดจำนวน) เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.1 ทุกสาขาวิชา เมื่อนักศึกษากรอกข้อมูลสมัครเรียนในระบบรับสมัคร คลิก เสร็จเรียบร้อย สามารถชำระเงินผ่านระบบได้ทันที เมื่อวิทยาลัยฯ ได้รับข้อมูลจะติดต่อกลับนักเรียนภายใน 2 ทำการเพื่อนัดวันเวลาถ่ายบัตร และนัดวัดตัวสำหรับชุดนักศึกษาในวันที่นักเรียนสะดวก การเปิดรับสมัคร และจำนวนที่รับสมัคร เป็นไปตามที่วิทยาลัยฯ ประกาศไว้ ทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอรับทุนต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือมีเลขประจำตัว 13 หลักที่รัฐเป็นผู้ออกให้


รายการ ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
เครือข่ายผู้ปกครอง 100 100 100 100 100 100
หนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน 3,000 ** 1,000 เป็นประมาณการจากค่าหนังสือ อุปกรณ์ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาค่าหนังสือ อุปกรณ์ต่างๆ ในท้องตลาด
รวม 5,100 3,100 ** 3,100 ** 3,100 ** 3,100 ** 3,100 **

โควตานักเรียน ม.6

รับเฉพราะผู้จบ ม.6 เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส.1 เมื่อนักศึกษากรอกข้อมูลสมัครเรียนในระบบรับสมัครพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านระบบ คลิก เมื่อทางวิทยาลัยฯดำเนินการออกรหัสนักศึกษาเสร็จแล้ว จะติดต่อกลับนักศึกษาในวันถัดไป ทั้งนี้หากนักศึกษาสมัครและยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษาสามารถเดินทางมาชำระค่าธรรมเนียมพร้อมทั้งวัดตัวเพื่อตัดชุดนักศึกษาในวันดังกล่าวได้เช่นกัน สอบถามเพิ่มเติม คลิก ระยะเวลา เปิดรับสมัคร และจำนวนที่รับสมัคร เป็นไปตามที่วิทยาลัยฯ ประกาศไว้ ทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอรับทุนต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือมีเลขประจำตัว 13 หลักที่รัฐเป็นผู้ออกให้


ช่างอุตสาหกรรม

รายการ ปวส.1 ปวส.2
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 ภาคเรียนละ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 9,000 9,000 9,000 9,000 /ภาคเรียน
เครือข่ายผู้ปกครอง 100 100 100 100
หนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน 3,000 ** 1,000 เป็นประมาณการจากค่าหนังสือ อุปกรณ์ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาค่าหนังสือ อุปกรณ์ต่างๆ ในท้องตลาด
รวม 12,200 ** 10,100 ** 10,100 ** 10,100 /ภาคเรียน

พาณิชกรรมและบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม

รายการ ปวส.1 ปวส.2
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 ภาคเรียนละ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 7,000 7,000 7,000 7,000 /ภาคเรียน
เครือข่ายผู้ปกครอง 100 100 100 100
หนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน 3,000 ** 1,000 เป็นประมาณการจากค่าหนังสือ อุปกรณ์ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาค่าหนังสือ อุปกรณ์ต่างๆ ในท้องตลาด
รวม 10,100 ** 8,100 ** 8,100 ** 8,100 /ภาคเรียน

โควตาเรียนต่อ ปวช.

รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.1 รับสมัคร วันที่ 31 ต.ค. 65 ถึง 30 ธ.ค. 65 เมื่อนักศึกษากรอกข้อมูลสมัครเรียนในระบบรับสมัครพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านระบบ คลิก เมื่อทางวิทยาลัยฯดำเนินการออกรหัสนักศึกษาเสร็จแล้ว จะติดต่อกลับนักศึกษาในวันถัดไป ทั้งนี้หากนักศึกษาสมัครและยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษาสามารถเดินทางมาชำระค่าธรรมเนียมพร้อมทั้งวัดตัวเพื่อตัดชุดนักศึกษาในวันดังกล่าวได้เช่นกัน สอบถามเพิ่มเติม คลิก ระยะเวลา เปิดรับสมัคร และจำนวนที่รับสมัคร เป็นไปตามที่วิทยาลัยฯ ประกาศไว้ ทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอรับทุนต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือมีเลขประจำตัว 13 หลักที่รัฐเป็นผู้ออกให้


ช่างอุตสาหกรรม

รายการ ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
เครือข่ายผู้ปกครอง 100 100 100 100 100 100
หนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน 3,000 ** 1,000 เป็นประมาณการจากค่าหนังสือ อุปกรณ์ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาค่าหนังสือ อุปกรณ์ต่างๆ ในท้องตลาด
รวม 9,100 ** 7,100 ** 7,100 ** 7,100 ** 7,100 ** 7,100

พาณิชกรรมและบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม

รายการ ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
เครือข่ายผู้ปกครอง 100 100 100 100 100 100
หนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน 3,000 ** 1,000 เป็นประมาณการจากค่าหนังสือ อุปกรณ์ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาค่าหนังสือ อุปกรณ์ต่างๆ ในท้องตลาด
รวม 7,600 ** 5,600 ** 5,600 ** 5,600 ** 5,600 ** 5,600

โควตาเรียนต่อ ปวส.

รับผู้จบ ปวช. หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส.1 เมื่อนักศึกษากรอกข้อมูลสมัครเรียนในระบบรับสมัครพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านระบบ คลิก เมื่อทางวิทยาลัยฯดำเนินการออกรหัสนักศึกษาเสร็จแล้ว จะติดต่อกลับนักศึกษาในวันถัดไป ทั้งนี้หากนักศึกษาสมัครและยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษาสามารถเดินทางมาชำระค่าธรรมเนียมพร้อมทั้งวัดตัวเพื่อตัดชุดนักศึกษาในวันดังกล่าวได้เช่นกัน สอบถามเพิ่มเติม คลิก ระยะเวลา เปิดรับสมัคร และจำนวนที่รับสมัคร เป็นไปตามที่วิทยาลัยฯ ประกาศไว้ ทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอรับทุนต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือมีเลขประจำตัว 13 หลักที่รัฐเป็นผู้ออกให้


ช่างอุตสาหกรรม

รายการ ปวส.1 ปวส.2
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรีนยละ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,400 16,400 16,400 /ภาคเรียน
เครือข่ายผู้ปกครอง 100 100 100
หนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน 3,000 ** 1,000 เป็นประมาณการจากค่าหนังสือ อุปกรณ์ ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาค่าหนังสือ อุปกรณ์ต่างๆ ในท้องตลาด
รวม 19,500 ** 17,500 ** 17,500 /ภาคเรียน

พาณิชกรรมและบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม

รายการ ปวส.1 ปวส.2
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรีนยละ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 13,400 13,400 13,400 /ภาคเรียน
เครือข่ายผู้ปกครอง 100 100 100
หนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน 3,000 ** 1,000 เป็นประมาณการจากค่าหนังสือ อุปกรณ์ ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาค่าหนังสือ อุปกรณ์ต่างๆ ในท้องตลาด
รวม 16,500 ** 14,500 ** 14,500 /ภาคเรียน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ปวช.

รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า


ช่างอุตสาหกรรม

9,000 บาท/เทอม

+ค่าแรกเข้า ชุดนักศึกษา หนังสือ อุปกรณ์ 3,100 บาท

พาณิชกรรมและบริหารธุรกิจ

7,000 บาท/เทอม

+ค่าแรกเข้า ชุดนักศึกษา หนังสือ อุปกรณ์ 3,100 บาท

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

7,000 บาท/เทอม

+ค่าแรกเข้า ชุดนักศึกษา หนังสือ อุปกรณ์ 3,100 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ปวส.

รับผู้จบ ปวช.3 , ม.6 หรือเทียบเท่า


ช่างอุตสาหกรรม

18,700 บาท/เทอม

+ค่าแรกเข้า ชุดนักศึกษา หนังสือ อุปกรณ์ 3,000 บาท

พาณิชกรรมและบริหารธุรกิจ

16,000 บาท/เทอม

+ค่าแรกเข้า ชุดนักศึกษา หนังสือ อุปกรณ์ 3,000 บาท

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

16,000 บาท/เทอม

+ค่าแรกเข้า ชุดนักศึกษา หนังสือ อุปกรณ์ 3,000 บาท

ทุกระดับชั้น ทุกสาขา สามารถผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมได้

วิทยาลัยฯ มี กองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) หากนักศึกษาประสงค์ขอกู้เงิน
กองทุนภายในของวิทยาลัย (กองทุนกัลยาณมิตร) ขอทุนการศึกษา

สิ่งที่จะได้รับ

อุปกรณ์การเรียนตามหลักสูตร 1 ชุด

หนังสือเรียนตามหลักสูตร

ชุดนักศึกษา 2 ชุด

ชุดพละ 1 ชุด

หมายเหตุ : หากนักศึกษาไม่ประสงค์ซื้อเพิ่ม รายการทั้งหมดนี้ครอบคลุมสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดแล้ว

สมัครเข้าเรียน

สามารถสมัครเข้าเรียนได้ 2 ช่องทาง

1.เดินทางมาสมัครที่วิทยาลัยฯ , 2.สมัครผ่านช่องทางระบบออนไลน์

หมายเหตุ : กรณีสมัครที่วิทยาลัยฯ สามารถกรอกเอกสารได้ที่วิทยาลัยฯ ไม่จำเป็นต้องดาวโหลด

เอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัคร


ปพ.1 ฉบับจริงพร้อมสำเนา (นำมาให้ภายหลังได้)

สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน , บิดา , มารดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นักเรียน , บิดา , มารดา

สำเนาสูติบัตร


*** กรณีสมัครทางระบบออนไลน์สามารถนำเอกสารหลักฐานมาภายหลังได้ ***

Contact

Cinque Terre

Telephone

Cinque Terre

Facebook

Cinque Terre

Line