Welcome

LANNA POLYTECHNIC CHIANGMAI TECHNOLOGICAL COLLEGE


ยินดีต้อนรับ

LANNA POLYTECHNIC CHIANGMAI TECHNOLOGICAL COLLEGE
สมัครเรียน
ปีการศึกษา 2567

ผู้สนใจ สามารถสมัครเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูล
การสมัครเรียน

ข้อมูลโควตา รายละเอียดค่าใช้จ่าย และ
เอกสารต่างๆ ในการสมัครเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม

LPS Mobile
on Line App

ระบบข้อมูลนักศึกษา สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลผ่านแอพ Line

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสาร
โปลิฯ

ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานภายในของ
วิทยาลัยฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครงาน
โปลิฯ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จกับเรา
สมัครได้ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูล
โครงงาน

แหล่งสืบค้นข้อมูลโครงงานสาขา พาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและการโรงแรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูล
นวัตกรรม

แหล่งสืบค้นข้อมูลนวัตกรรมของนักศึกษาช่างและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสืออนุสรณ์ ภาพแห่งความประทับใจ

Memorial Book

ข่าวกิจกรรม

การพัฒนาศักยภาพชมรม To be number one ในสถานศึกษาและชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567

อาจารย์เสน่ห์ สมบัติใหม่ งานกิจการนักศึกษา และที่ปรึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วัน นำนักศึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วันจำนวน 5 คน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพชมรม To be number one ในสถานศึกษาและชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จัดโดยกลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
โปลิคว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน กีฬาประชาชนกีฬาวอลเลย์บอล

โปลิคว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน กีฬาประชาชนกีฬาวอลเลย์บอลในร่มประเภททีมชาย เยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี ชิงชนะเลิศจังหวัดเชียงใหม่2567

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าสาขาหัวหน้างาน ด้านนโยบายการเรียนการสอน

ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าสาขาหัวหน้างาน ด้านนโยบายการเรียนการสอน การดูแลนักศึกษาและกิจกรรม ในปีการศึกษา 2567 โดยมี อาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารทิพยกิติกร วันที่14 มิถุนายน2567

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

วิดีโอนำเสนอ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนสุขเกษม ตำบล ป่าตัน อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ วันที่ 18 ธันวาคม 2521 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา ด้านวิชาชีพแก่เยาวชนชาวเชียงใหม่ และเยาวชนทั่วไป โดยเฉพาะในภาคเหนือได้มีโอกาสศึกษาในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ในระดับมาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันชั้นนำของประเทศ เมื่อแรกเริ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา มีอาคารทิพยมณฑล เป็นอาคารเรียน 1 หลัง มีจำนวนนักศึกษา 350 คน ในเนื้อที่ 10 ไร่ ทำการสอนในหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 3 แผนก คือ แผนกช่างยนต์ แผนกช่างไฟฟ้า และแผนกพณิชยการ

LannaPoly News

ข่าวสารโปลิฯ