Welcome

LANNA POLYTECHNIC CHIANGMAI TECHNOLOGICAL COLLEGE


ยินดีต้อนรับ

LANNA POLYTECHNIC CHIANGMAI TECHNOLOGICAL COLLEGE
สมัครเรียน
ปีการศึกษา 2567

ผู้สนใจ สามารถสมัครเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูล
การสมัครเรียน

ข้อมูลโควตา รายละเอียดค่าใช้จ่าย และ
เอกสารต่างๆ ในการสมัครเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม

LPS Mobile
on Line App

ระบบข้อมูลนักศึกษา สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลผ่านแอพ Line

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสาร
โปลิฯ

ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานภายในของ
วิทยาลัยฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครงาน
โปลิฯ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จกับเรา
สมัครได้ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูล
โครงงาน

แหล่งสืบค้นข้อมูลโครงงานสาขา พาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและการโรงแรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูล
นวัตกรรม

แหล่งสืบค้นข้อมูลนวัตกรรมของนักศึกษาช่างและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประชาสัมพันธ์


หนังสืออนุสรณ์ ภาพแห่งความประทับใจ

Memorial Book

ข่าวกิจกรรม

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าโปลิเทคนิคลานนา ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 นี้ด้วยค่ะ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
โปลิฯศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมาตรฐานระดับประเทศ

ศูนย์ทดสอบของวิทยาลัยฯ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 4 สาขา ได้แก่ 1.สาขาช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 (รุ่นที่ 1) ทดสอบทฤษฎี และ ปฏิบัติ จำนวน 26 คน ( ณ ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ท.101) 2.สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 5 ทดสอบภาคปฏิบัติ จำนวน 20 คน ( ณ Shop ไฟฟ้ากำลัง ) 3.สาขาพนักงานการใช้คอทมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 รุ่นที่ 2 ทดสอบภาคปฏิบัติ จำนวน 38 คน ( ณ ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พ.101) 4.สาขาพนักงานการใช้คอทมพิวเตอร์ (นำเสนอผลงาน) ระดับ 1 ทดสอบภาคปฏิบัติ จำนวน 35 คน ( ณ ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พ.104)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
เข้าร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

อาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์วุฒิพงศ์ พวงไม้มิ่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์พัชราภรณ์ บุญแก้ว หัวหน้างานแนะแนว พร้อมด้วยทีมงานแนะแนวและงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ เทคโนโลยีก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวหน้า น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาอาชีพสู่สากล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมสนับสนุนเปเปอร์ชู้ตพิธีเปิดงานของสาขาไฟฟ้ากำลังค่ะ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

วิดีโอนำเสนอ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนสุขเกษม ตำบล ป่าตัน อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ วันที่ 18 ธันวาคม 2521 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา ด้านวิชาชีพแก่เยาวชนชาวเชียงใหม่ และเยาวชนทั่วไป โดยเฉพาะในภาคเหนือได้มีโอกาสศึกษาในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ในระดับมาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันชั้นนำของประเทศ เมื่อแรกเริ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา มีอาคารทิพยมณฑล เป็นอาคารเรียน 1 หลัง มีจำนวนนักศึกษา 350 คน ในเนื้อที่ 10 ไร่ ทำการสอนในหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 3 แผนก คือ แผนกช่างยนต์ แผนกช่างไฟฟ้า และแผนกพณิชยการ

LannaPoly News

ข่าวสารโปลิฯ