สาขาที่เปิดสอน ปวช.คุณสมบัติผู้สมัคร ปวช.

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

สมัครเลย

เอกสารการสมัคร

 ปพ.1 ฉบับจริงพร้อมสำเนา (นำมาให้ภายหลังได้)

 ใบรับรอง (นำมาภายหลังได้)

 สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน , บิดา , มารดา

 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นักเรียน , บิดา , มารดา

 สำเนาสูติบัตร

 รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว