คณะกรรมการอำนวยการผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

นายสมมิทธิ์ ทิพยมณฑล

 ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

ผู้อำนวยการ

นายฉลวย พันธ์ทอง

 ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ

นายศิรภพ เจริญกุศล

 รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

นายประสิทธิ์ ชูดวง

 รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายครรชิต เมฆขลา

 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ / รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นางวิมพ์ภากุล เตรียมสันติภาพ

 รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร

นายอุดมเดช ต.เจริญ

 รองผู้จัดการฝ่ายบริการ

นายอุทัย ศรีสุวรรณ์

 รองผู้จัดการฝ่ายอาคารสถานที่

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ

นายธีระยุทธ บุญตัน

 ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

นายวุฒิพงศ์ พวงไม้มิ่ง

 ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายพิภพ ปัญญาฟู

 ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวฐิตาภรณ์ นิ่มเนตร

 ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางเมธาวดี ศรีคช

 ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สามัญสัมพันธ์

นายภูชพงศ์ ต.เจริญ

 ผู้ช่วยรองผู้จัดการฝ่ายบริการ