คณะกรรมการบริหารผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจีระพันธ์ กิติบุตร

 ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิทยา ใจวิถี

 ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร. จารุณี มณีกุล

 ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้จัดการ

นายสมมิทธิ์ ทิพยมณฑล

 ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

ผู้อำนวยการ / ผู้แทนครู

นายฉลวย พันธ์ทอง

 ผู้อำนวยการ

นายศิรภพ เจริญกุศล

 ผู้แทนครู

นางวิมพ์ภากุล เตรียมสันติภาพ

 ผู้แทนครู