ภาพกิจกรรม

Galleryกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา โดยอาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาติและผู้จัดการ อาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์วุฒิพงศ์ พวงไม้มิ่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ปรเมศร์ ไชยวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษา เข้าร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

อำนวยความสะดวกเครื่องเสียง งานกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ

อ.สราวุฒิ อินสันทราย อ.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาบริการเครื่องเสียง งานกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วันที่ 9 - 10 พ.ย. 2566

ดูเพิ่มเติม

แนะแนว ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย

งานแนะแนวการศึกษานำทีมนักศึกษาสาขาพาณิชยกรรม(ศูนย์บ่มเพาะ)และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมจัดบูธกิจกรรมแนะแนวในงานประจำปีโรงเรียนดาราวิทยาลัยค่ะ

ดูเพิ่มเติม

แสดงความยินดีผู้กับอำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม

อาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาแสดงความยินดีกับ นายไชยะ นราสิทธาโชติ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม

ดูเพิ่มเติม

แสดงความยินดีกับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง

อาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและอาจารย์วุฒิพงศ์ พวงไม้มิ่งผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายธีรวิทย์ สุวรรณา ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตงในวันนี้

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมงานลอยกระทง 2566

สาขาพาณิชยการ จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสืบสานประเพณีไทยภายในงานมีกิจกรรมอาธิเช่นประกวดเทพบุตรยี่เป็ง เทพียี่เป็งและเทพีจำแลง กระประกวดกระทงเล็ก การประกวดโคม

ดูเพิ่มเติม

ผู้เข้าประกวด งานลองกระทง

สาขาพาณิชยการ จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสืบสานประเพณีไทยภายในงานมีกิจกรรมอาธิเช่นประกวดเทพบุตรยี่เป็ง เทพียี่เป็งและเทพีจำแลง กระประกวดกระทงเล็ก การประกวดโคม

ดูเพิ่มเติม

Accounting Training เพิ่มศักยภาพของนักบัญชี ปทล.

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กองทุน กสศ.) จัดกิจกรรม Accounting Training ในหัวข้อเรื่อง กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยมีอาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และอาจารย์ครรชิต เมฆขลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ฐิตาภรณ์ นิ่มเนตร ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้โอวาทก่อนเริ่มกิจกรรม ซึ่งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทลัยแม่โจ้สองท่าน คือ ผศ.ดร. ดลยา ไชยวงศ์ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ และ ดร. พัชรินทร์ สารมาท อาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารจุลเทพ วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม