ภาพกิจกรรม

Galleryพิธีเปิดฟุตบอลประเพณีช่างยนต์ 2023

สาขางานยานยนต์จัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณี เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องในสาขา โดยมีผู้อำนวยการ ฉลวย พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดพิธี และให้โอวาทกับนักศึกษาสาขางานยานยนต์

ดูเพิ่มเติม

อบรม Digital Technology in the 21st Century

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กองทุน กสศ.) จัดกิจกรรม Modern technology ในหัวข้อเรื่อง Digital Technology in the 21st Century และ The Universe of Software Development โดยมีอาจารย์ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และอาจารย์ครรชิต เมฆขลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้โอวาทก่อนเริ่มกิจกรรม ซึ่งมี อาจารย์ ดร. วัชรพงษ์ ณ เชียงใหม่ จากสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยายตลอดทั้งวันนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารจุลเทพ วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

ช่างยนต์ ปวช.2 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ซ่อมและบริการ โตโยต้าริช

ช่างยนต์ ปวช.2 ศึกษาจากสถานประกอบการจริง เรียนรู้จากสถานประกอบการชั้นนำของไทย สาขางานยานยนต์ นำโดยอาจารย์พิภพ ปัญญาฟู ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะอาจารย์ นำนักศึกษาสาขางานยานยนต์ ระดับชั้น ปวช.2 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ซ่อมและบริการ โตโยต้าริช เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองสัมผัสการทำงานและระบบการบริหารงานต่างๆ ทั้งในส่วนของงานซ่อมและการบริการก่อน-หลังการขาย ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

บริการเครื่องเสียงในพระราชพิธีรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

วิทยาลัยฯ สนับสนุนเครื่องเสียงสำหรับในพระราชพิธีรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดูเพิ่มเติม

เริ่มแข่งกีฬาสีวันแรก

เริ่มแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2566

ดูเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดี กับตำแหน่งผู้บริหารคนใหม่

อาจารย์วุฒิพงศ์ พวงไม้มิ่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์พัชราภรณ์ บุญแก้ว หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา พร้อมทีมงานแนะแนวการศึกษา เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการนายประพันธ์ บุณวรรณ์และรองผู้อำนวยการนางสาววารุณี ธรรมขันธ์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ณ หอประชุมดอยเกิ้ง โรงเรียนดอยเต่าวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สนุนเครื่องเสียงในการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร

วิทยาลัยฯสนับสนุนเครื่องเสียงในการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร โครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ณ. ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

เด็ก กสศ โปลิฯ เรียนดี เรียนเก่ง ผลงานเยี่ยม

โปลิฯ จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ครรชิต เมฆขลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์วุฒิพงศ์ พวงไม้มิ่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและมอบรางวัลนักศึกษาที่มีผลการเรียน 4.00 และรางวัลให้นักศึกษาที่มียอดเงินออมมากที่สุดและได้ตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมอาคารจุลเทพ

ดูเพิ่มเติม