ภาพกิจกรรม

Galleryประชุม นักศึกษาวิชาทหาร

อาจารย์อุทัย ศรีสุวรรณ รองผู้จัดการฝ่ายอาคารสถานที่และดูแลกำกับงานนักศึกษาวิชาทหาร ประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ก่อนเข้ารับการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2566

ดูเพิ่มเติม

Line on Life app Line ทำอะไรได้มากกว่าที่คิด

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “The Ultimate Line App Development Showcase” โดยมีท่านวิทยากร อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ ณ เชียงใหม่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และอาจารย์อำพล กองเขียว หัวหน้าสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ เป็นผู้ให้ความรู้ในวันนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกิติบุตร วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

ดูเพิ่มเติม

โปลิฯมือใหม่เข้าใจการลงทุน

สาขาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ นักลงทุนหน้าใหม่ใจเกินร้อยหรือมือใหม่เข้าใจการลงทุน โดยได้รับเกียรติจากทีมงานธนาคารกรุงเทพและทีมงานกองทุนบัวหลวง มาบรรยายให้ความรู้ด้านการออม การลงทุน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ รวมถึงความรู้ในเรื่องการจัดพอร์ตการลงทุนเบื้องต้นและกิจกรรม (Workshop) เทคนิคการลงทุน

ดูเพิ่มเติม

โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อนำเสนอโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษา ปวส. ช่างอุตสาหกรรม เข้ารีบอบรม

อาจารย์และนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม แนะแนวทาง การเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 220 คน

ดูเพิ่มเติม

ได้อนุเคราะห์ ลิฟท์ยกมอเตอร์ไซค์

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ขอขอบคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองหอยปิโตรเลียม โดยคุณ อนุตร สุรวิชัย ที่ได้อนุเคราะห์ ลิฟท์ยกมอเตอร์ไซค์ จำนวน 1 เครื่อง มอบให้แก่สาขางานยานยนต์ เพื่อให้นักศึกษาได้นำไปใช้เรียนรู้วิชาชีพงานรถจักรยานยนต์ในอนาคตต่อไป โดยมี อาจารย์ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา อาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ครรชิต เมฆขลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา อาจารย์ฐิตาภรณ์ นิ่มเนตร อาจารย์พิภพ ปัญญาฟู ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ณัฐพล อุ่นภักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาพาณิชยกรรม เป็นผู้รับมอบ วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

(กสศ.) รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงานณ.พิพิธภัณฑ์ถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษานำคณะอาจารย์และนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงานณ.พิพิธภัณฑ์ถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ จ.ลำปาง

ดูเพิ่มเติม

ไปเที่ยวกัน ท่องเที่ยว การโรงแรม ปวส.2

อาจารย์ฐิตาภรณ์ นิ่มเนตร ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์จริยา คำปัน รองหัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม นำอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม ระดับชั้น ปวส.2ห้อง HM.5101,HM.5501,TG.5101และTG.5501จำนวน 65 คน ออกเดินทางทัศนศึกษา เส้นทางการทัศนศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและธุรกิจโรงแรม (อยุธยา-ชลบุรี ) ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม พ.ศ.2567

ดูเพิ่มเติม