ประวัติวิทยาลัยฯ

About Lanna Polytechnic ChiangMai


ประวัติวิทยาลัยฯ


  วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนสุขเกษม ตำบล ป่าตัน อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ วันที่ 18 ธันวาคม 2521 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา ด้านวิชาชีพแก่เยาวชนชาวเชียงใหม่ และเยาวชนทั่วไป โดยเฉพาะในภาคเหนือได้มีโอกาสศึกษาในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ในระดับมาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันชั้นนำของประเทศ เมื่อแรกเริ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา มีอาคารทิพยมณฑล เป็นอาคารเรียน 1 หลัง มีจำนวนนักศึกษา 350 คน ในเนื้อที่ 10 ไร่ ทำการสอนในหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 3 แผนก คือ แผนกช่างยนต์ แผนกช่างไฟฟ้า และแผนกพณิชยการ


ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

 วิทยาลัยเทคโนโลยีจัดการเรียนสอนโดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา ใน 3 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บนพื้นที่ จำนวน 35 ไร่ มีบุคลากร จำนวน 286 คน และนักศึกษา จำนวน 4,832 คน มีอาคารเรียน 4 หลัง อาคารอำนวยการ 1 หลัง โรงฝึกปฏิบัติ 7 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง อาคารห้องสมุด 2 หลัง อาคารพยาบาล 1 หลัง อาคารกิจการนักศึกษา 2 หลัง อาคารแสดงผลงานนักศึกษา 1 หลัง อาคารโรงกรองน้ำ 1 หลัง อาคารห้องน้ำ 6 หลัง อาคารมินิมาร์ท 1 หลัง ศาลาธรรม 1 หลัง สนามฟุตบอล 5 สนาม สนามตะกร้อ 2 สนาม สนามบาสเกตบอล 1 สนาม สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม สนามเปตอง 1 สนาม สนามฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด 1 สนาม และสวนสุขภาพ 1 แห่ง

 วิทยาลัยเทคโนโลยีได้ขยายพื้นที่รวมเป็นจำนวน 35 ไร่ รองรับความก้าวหน้าทางการศึกษาที่รุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง มีการสร้างอาคารใหม่เพิ่มเติมจำนวนหลายหลัง ตลอดจนนำอุปกรณ์ที่ทันสมัยล้ำหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนในด้านการเรียน การสอน ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษาทั้งระดับ ปวช. ปวส. กว่า 4,000 คน