Welcome

LANNA POLYTECHNIC CHIANGMAI TECHNOLOGICAL COLLEGE


ยินดีต้อนรับ

LANNA POLYTECHNIC CHIANGMAI TECHNOLOGICAL COLLEGE
สมัครเรียน
ปีการศึกษา 2567

ผู้สนใจ สามารถสมัครเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูล
การสมัครเรียน

ข้อมูลโควตา รายละเอียดค่าใช้จ่าย และ
เอกสารต่างๆ ในการสมัครเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม

LPS Mobile
on Line App

ระบบข้อมูลนักศึกษา สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลผ่านแอพ Line

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสาร
โปลิฯ

ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานภายในของ
วิทยาลัยฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครงาน
โปลิฯ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จกับเรา
สมัครได้ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูล
โครงงาน

แหล่งสืบค้นข้อมูลโครงงานสาขา พาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและการโรงแรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูล
นวัตกรรม

แหล่งสืบค้นข้อมูลนวัตกรรมของนักศึกษาช่างและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประชาสัมพันธ์หนังสืออนุสรณ์ ภาพแห่งความประทับใจ

Memorial Book

ข่าวกิจกรรม

ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ครูอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิดลานนาเชียงใหม่นำโดยอาจารย์ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา อาจารย์ธีระยุทธ บุญตัน ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและคณะอาจารย์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ครูอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์วุฒิพงศ์ พวงไม้มิ่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ปรเมศร์ ไชยวงค์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และทีมงานแนะแนวการศึกษา เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ นายสุรพล ยะคำป้อ และรองผู้อำนวยการ นางสาวสุกัญญา เหมืองสอง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
กฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา โดยอาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาติและผู้จัดการ อาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์วุฒิพงศ์ พวงไม้มิ่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ปรเมศร์ ไชยวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษา เข้าร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

วิดีโอนำเสนอ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนสุขเกษม ตำบล ป่าตัน อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ วันที่ 18 ธันวาคม 2521 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา ด้านวิชาชีพแก่เยาวชนชาวเชียงใหม่ และเยาวชนทั่วไป โดยเฉพาะในภาคเหนือได้มีโอกาสศึกษาในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ในระดับมาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันชั้นนำของประเทศ เมื่อแรกเริ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา มีอาคารทิพยมณฑล เป็นอาคารเรียน 1 หลัง มีจำนวนนักศึกษา 350 คน ในเนื้อที่ 10 ไร่ ทำการสอนในหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 3 แผนก คือ แผนกช่างยนต์ แผนกช่างไฟฟ้า และแผนกพณิชยการ

LannaPoly News

ข่าวสารโปลิฯ