เปิดรับสมัครนักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2568
ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

สาขาที่เปิดรับสมัคร ทั้งหมด

สาขาที่เปิดรับสมัคร ช่างอุตสาหกรรม

สาขาที่เปิดรับสมัคร พาณิชกรรมและบริหารธุรกิจ

สาขาที่เปิดรับสมัคร การท่องเที่ยวและการโรงแรม

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.1 ทุกสาขาวิชา เมื่อนักศึกษากรอกข้อมูลสมัครเรียนในระบบรับสมัคร คลิก เสร็จเรียบร้อย สามารถชำระเงินผ่านระบบได้ทันที เมื่อวิทยาลัยฯ ได้รับข้อมูลจะติดต่อกลับนักเรียนภายใน 2 ทำการเพื่อนัดวันเวลาถ่ายบัตร และนัดวัดตัวสำหรับชุดนักศึกษาในวันที่นักเรียนสะดวก การเปิดรับสมัคร และจำนวนที่รับสมัคร เป็นไปตามที่วิทยาลัยฯ ประกาศไว้ ทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอรับทุนต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือมีเลขประจำตัว 13 หลักที่รัฐเป็นผู้ออกให้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่างอุตสาหกรรม

รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
กรุณาเลือกระดับชั้น เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม . . .

พาณิชกรรมและบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม

รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
กรุณาเลือกระดับชั้น เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม . . .

รับเฉพราะผู้จบ ม.6 เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส.1 (นักศึกษา ปวส. แผน2) เมื่อนักศึกษากรอกข้อมูลสมัครเรียนในระบบรับสมัครพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านระบบ คลิก เมื่อทางวิทยาลัยฯดำเนินการออกรหัสนักศึกษาเสร็จแล้ว จะติดต่อกลับนักศึกษาในวันถัดไป ทั้งนี้หากนักศึกษาสมัครและยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษาสามารถเดินทางมาชำระค่าธรรมเนียมพร้อมทั้งวัดตัวเพื่อตัดชุดนักศึกษาในวันดังกล่าวได้เช่นกัน สอบถามเพิ่มเติม คลิก ระยะเวลา เปิดรับสมัคร และจำนวนที่รับสมัคร เป็นไปตามที่วิทยาลัยฯ ประกาศไว้ ทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอรับทุนต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือมีเลขประจำตัว 13 หลักที่รัฐเป็นผู้ออกให้

ช่างอุตสาหกรรม

รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 ภาคเรียนละ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 9,000 9,000 9,000 9,000 / ภาคเรียน
เครือข่ายผู้ปกครอง 100 100 100 100
หนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน 3,000 ** 1,000 เป็นประมาณการจากค่าหนังสือ อุปกรณ์ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาค่าหนังสือ อุปกรณ์ต่างๆ ในท้องตลาด **
รวม 12,100 ** 10,100 ** 10,100 ** 10,100 / ภาคเรียน

พาณิชกรรมและบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม

รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 ภาคเรียนละ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 7,000 7,000 7,000 7,000 / ภาคเรียน
เครือข่ายผู้ปกครอง 100 100 100 100
หนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน 3,000 ** 1,000 เป็นประมาณการจากค่าหนังสือ อุปกรณ์ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาค่าหนังสือ อุปกรณ์ต่างๆ ในท้องตลาด **
รวม 10,100 ** 8,100 ** 8,100 ** 8,100 / ภาคเรียน

รับเฉพราะผู้จบ ปวช.3 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส.1 (นักศึกษา ปวส. แผน1) เมื่อนักศึกษากรอกข้อมูลสมัครเรียนในระบบรับสมัครพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านระบบ คลิก เมื่อทางวิทยาลัยฯดำเนินการออกรหัสนักศึกษาเสร็จแล้ว จะติดต่อกลับนักศึกษาในวันถัดไป ทั้งนี้หากนักศึกษาสมัครและยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษาสามารถเดินทางมาชำระค่าธรรมเนียมพร้อมทั้งวัดตัวเพื่อตัดชุดนักศึกษาในวันดังกล่าวได้เช่นกัน สอบถามเพิ่มเติม คลิก ระยะเวลา เปิดรับสมัคร และจำนวนที่รับสมัคร เป็นไปตามที่วิทยาลัยฯ ประกาศไว้ ทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอรับทุนต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือมีเลขประจำตัว 13 หลักที่รัฐเป็นผู้ออกให้

ช่างอุตสาหกรรม

รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนละ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,400 16,400 16,400 / ภาคเรียน
เครือข่ายผู้ปกครอง 100 100 100
หนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน 3,000 ** 1,000 เป็นประมาณการจากค่าหนังสือ อุปกรณ์ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาค่าหนังสือ อุปกรณ์ต่างๆ ในท้องตลาด **
รวม 19,500 ** 17,500 ** 17,500 / ภาคเรียน

พาณิชกรรมและบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม

รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนละ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 13,400 13,400 13,400 / ภาคเรียน
เครือข่ายผู้ปกครอง 100 100 100
หนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน 3,000 ** 1,000 เป็นประมาณการจากค่าหนังสือ อุปกรณ์ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาค่าหนังสือ อุปกรณ์ต่างๆ ในท้องตลาด **
รวม 16,500 ** 14,500 ** 14,500 / ภาคเรียน
ค่าธรรมเนียม ปวช. ปวส.

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ปวช. (ค่าเทอมปกติ)

รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า


ช่างอุตสาหกรรม

9,000 บาท/เทอม

+ค่าแรกเข้า ชุดนักศึกษา หนังสือ อุปกรณ์ 3,100 บาท

พาณิชกรรมและบริหารธุรกิจ

7,000 บาท/เทอม

+ค่าแรกเข้า ชุดนักศึกษา หนังสือ อุปกรณ์ 3,100 บาท

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

7,000 บาท/เทอม

+ค่าแรกเข้า ชุดนักศึกษา หนังสือ อุปกรณ์ 3,100 บาท


ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ปวส. (ค่าเทอมปกติ)

รับผู้จบ ปวช.3 , ม.6 หรือเทียบเท่า


ช่างอุตสาหกรรม

18,700 บาท/เทอม

+ค่าแรกเข้า ชุดนักศึกษา หนังสือ อุปกรณ์ 3,000 บาท

พาณิชกรรมและบริหารธุรกิจ

16,000 บาท/เทอม

+ค่าแรกเข้า ชุดนักศึกษา หนังสือ อุปกรณ์ 3,000 บาท

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

16,000 บาท/เทอม

+ค่าแรกเข้า ชุดนักศึกษา หนังสือ อุปกรณ์ 3,000 บาท


(สมัครรอบโควต้าคุ้มกว่าแน่นอน)

กยศ.

ทุกระดับชั้น ทุกสาขา สามารถผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมได้

วิทยาลัยฯ มี กองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา (กยศ.)
และกองทุนทุนกัลยาณมิตร สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะขอทุนการศึกษา

สิ่งที่จะได้รับ

สิ่งที่จะได้รับ

 อุปกรณ์การเรียนตามหลักสูตร 1 ชุด
 หนังสือเรียนตามหลักสูตร
 ชุดนักศึกษา 2 ชุด
 ชุดพละ 1 ชุด

หมายเหตุ : รายการทั้งหมดนี้ครอบคลุมสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดแล้ว แต่หากประสงค์ซื้อชุดเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอซื้อเพิ่มได้ทุกวันทำการ

เอกสารหลักฐาน

เอกสารหลักฐาน

 ปพ.1 ฉบับจริงพร้อมสำเนา (นำมาให้ภายหลังได้)
 สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน , บิดา , มารดา
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นักเรียน , บิดา , มารดา
 สำเนาสูติบัตร

*** กรณีสมัครทางระบบออนไลน์สามารถนำเอกสารหลักฐานมาภายหลังได้ ***

สมัครเรียน

สมัครเรียน

สามารถสมัครเข้าเรียนได้ 2 ช่องทาง

1. เดินทางมาสมัครที่วิทยาลัยฯ , 2. สมัครผ่านช่องทางระบบออนไลน์

สอบถาม

สอบถาม

เบอร์โทร:

(ครูจั๊กจั่น) 062-9599446
(ครูตอย) 063-5751513
(ครูมิกซ์) 062-2780562
(ครูฟิล์ม) 096-0151178
(ครูโบ๊ท) 085-0406665

เวลาทำการ :

ทุกจันทร์ - เสาร์ : 08.00 - 16.00 น.

ที่อยู่ :

2 ถนนสุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300