วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Vision / Mission


วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

  เป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพประสิทธิภาพสูง มุ่งผลิตนักเทคโนโลยีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ สู่ประชาคมอาเซียนและสากล โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ (MISSION)

 พันธกิจที่ 1 ด้านการจัดการศึกษา  :  เสริมสร้างศักยภาพและยกระดับคุณภาพของผู้เรียนทุกคน

 พันธกิจที่ 2 ด้านการบริหารการศึกษา  :  สถานศึกษาคุณธรรม มีคุณภาพตามหลักของปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 พันธกิจที่ 3 ด้านจัดการเรียนการสอน  :  มุ่งสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 พันธกิจที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพ  :  เตรียมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างเป็นระบบพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

 พันธกิจที่ 5 ด้านส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร  :  สร้างความเป็นเลิศในทุกด้าน