หลักสูตรที่เปิดสอน

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน
 

 

สาขาช่างยนต์
สาขาช่างไฟฟ้า
สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
สาขาอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานก่อสร้าง
สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม
สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาการบัญชี
สาขาการขาย/การตลาด
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาการท่องเที่ยว

 

Loading...
Copy©right By Webmaster@lannapoly.ac.th