ประวัติวิทยาลัย

คุณบู่ทอง กิติบุตร
ผู้มีอุปการะคุณ

คุณเรียงพันธุ์ ทิพยมณฑล
ผู้รับใบอนุญาต

       วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒ ถนนสุขเกษม ตำบล ป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๑ เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา ด้านวิชาชีพแก่เยาวชนชาวเชียงใหม่ และเยาวชนทั่วไป โดยเฉพาะในภาคเหนือได้มีโอกาสศึกษาในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ในระดับมาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันชั้นนำของประเทศ เมื่อแรกเริ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีมีอาคารทิพยมณฑล เป็นอาคารเรียน ๑ หลัง มีจำนวนนักศึกษา ๓๕๐ คน ในเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ทำการสอนในหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช. ) ๓ แผนก คือ แผนกช่างยนต์ แผนกช่างไฟฟ้า และแผนกพณิชยการ

        พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้เปิดสอนหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ใน แผนกช่างยนต์ และช่างไฟฟ้า และได้ขยายพื้นที่ออกไปเป็น ๓๕ ไร่ เพื่อปลูกสิ่งก่อสร้าง และสถานที่พักผ่อนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

         พ.ศ. ๒๕๒๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และมุ่งเน้นการเรียนการสอนทางสาขาช่างอุตสาหกรรมทั้งทางด้านช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์ จึงเห็นสมควรลดจำนวนนักศึกษาสายพณิชยการลง และขยายจำนวนนักศึกษาทางสายช่างอุตสาหกรรม ต่างๆ ให้มากขึ้น

         พ.ศ. ๒๕๓๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์

         ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีจึงได้ขยายหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างอาคารเรียน ขนาด ๔ ชั้น จำนวน ๓๔ ห้องเรียน ขึ้นอีก ๑ หลัง

         ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีจึงได้เปิดทำการสอนสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

         ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีได้ขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาก่อสร้าง

         ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีได้ขยายหลักสูตรอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม และได้ปรับใช้หลักสูตรอาชีวศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกสาขา

         ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้เปิดสอนในประเภทวิชาพณิชยการ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในสาขางานการบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในสาขางานมัคคุเทศเดินป่า อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้หยุดการเรียนการสอนไป

         ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีจัดการเรียนสอนโดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา ใน ๓ ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บนพื้นที่ จำนวน ๓๕ ไร่ มีบุคลากร จำนวน ๒๘๖ คน และนักศึกษา จำนวน ๔,๘๓๒ คน มีอาคารเรียน ๔ หลัง อาคารอำนวยการ ๑ หลัง โรงฝึกปฏิบัติ ๗ หลัง อาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง อาคารห้องสมุด ๒ หลัง อาคารพยาบาล ๑ หลัง อาคารกิจการนักศึกษา ๒ หลัง อาคารแสดงผลงานนักศึกษา ๑ หลัง อาคารโรงกรองน้ำ ๑ หลัง อาคารห้องน้ำ ๖ หลัง อาคารมินิมาร์ท ๑ หลัง ศาลาธรรม ๑ หลัง สนามฟุตบอล ๕ สนาม สนามตะกร้อ ๒ สนาม สนามบาสเกตบอล ๑ สนาม สนามวอลเลย์บอล ๑ สนาม สนามเปตอง ๑ สนาม สนามฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด ๑ สนาม และสวนสุขภาพ ๑ แห่ง


       ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีได้ขยายพื้นที่รวมเป็นจำนวน 35 ไร่ รองรับความก้าวหน้าทางการศึกษาที่รุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง มีกาารสร้างอาคารใหม่เพิ่มเติมจำนวนหลายหลัง
ตลอดจนนำอุปกรณ์ที่ทันสมัยล้ำหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนในด้านการเรียน การสอน ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษาทั้งระดับ ปวช. ปวส. กว่า 4,000 คน