วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพประสิทธิภาพสูง มุ่งผลิตนักเทคโนโลยีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ สู่ประชาคมอาเซียนและสากล โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ (MISSION)

พันธกิจที่ 1 ด้านการจัดการศึกษา : เสริมสร้างศักยภาพและยกระดับคุณภาพของผู้เรียนทุกคน

พันธกิจที่ 2 ด้านการบริหารการศึกษา : สถานศึกษาคุณธรรม มีคุณภาพตามหลักของปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 3 ด้านจัดการเรียนการสอน : มุ่งสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

พันธกิจที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพ : เตรียมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างเป็นระบบพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

พันธกิจที่ 5 ด้านส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร : สร้างความเป็นเลิศในทุกด้าน