ส่วนที่ 2 เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการดำเนินงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯ

โครงสร้างการบริหารงาน

แผนผังโครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯ

แผนการปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

เกี่ยวกับศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

การประชาสัมพันธ์

- ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

- สื่อประชาสัมพันธ์

- ข้อมูลข่าวสารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะ

- การบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

- การศึกษาดูงาน ร้าน Pony Tales

- การศึกษาดูงาน ร้านทุ่งนากาแฟ

- การประกวดแผนธุรกิจ

- อบรมและศึกษาดูงาน การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางด้านช่างเครื่องปรับอากาศสู่มืออาชีพ

ผู้ที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะ ฯ สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ
ส่วนที่ 1 การรายงานข้อมูลการดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 การรายงานข้อมูลการดำเนินงาน

- ตัวบ่งชี้ที่ 1 - การรายงานการปฏิบัติงานการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

1. ข้อมูลพื้นฐานของการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

2. ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษาหรือผู้สนับสนุนอื่นๆ จากภายในและภายนอกสถานศึกษา

3. ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการหรือผ่านกระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษา

4. ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการผ่านกระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง

5. แนวโน้มของธุรกิจที่สามารถต่อยอดในอนาคตได้

6. ข้อมูลแผนธุรกิจที่ได้ดำเนินการหลังจากได้รับการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการแล้ว

7. ข้อมูลแผนธุรกิจที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากปีก่อน

8. ข้อมูลธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน (ทั้งในและนอกสถานศึกษา)

9. การรายงานข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด

10. ข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน

ส่วนที่ 2 เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการดำเนินงาน

ตอนที่ 1 ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

- ตัวบ่งชี้ที่ 1 - สำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

1. มีสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม เป็นสัดส่วน และสามารถติดต่อได้สะดวก

2. มีป้ายสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่ถาวร และมีรายละเอียดครบถ้วน ตามแบบที่กำหนดในคู่มือ

3. มีแผนภูมิตามโครงสร้างการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีรูปภาพ ตำแหน่งที่รับผิดชอบ ติดแสดงไว้อย่างชัดเจน

4. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการครบถ้วนตามโครงสร้างศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระบุหน้าที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษาที่รับการประเมิน

5. มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ พื้นที่ บริการให้คำปรึกษา มุมวิชาการ ในการให้บริการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

- ตัวบ่งชี้ที่ 2 - การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

1. มีแผนการปฏิบัติงานประจำปี ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ซึ่งจัดทำเป็นรูปเล่ม และได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้ว

2. มีปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แสดงไว้ในศูนย์บ่มเพาะอย่างชัดเจน

3. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานนำเสนอผู้บริหารโดยหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ ประกอบด้วย แผนการปฏิบัตงาน สรุปผลการดำเนินงานบ่มเพาะฯ การดำเนินธุรกิจของผู้เรียน รายงานการนิเทศและสรุปผลการใช้ศูนย์บ่มเพาะฯ เป็นแหล่งเรียนรู้

4. มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาด้วยช่องทางที่หลากหลายจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง

5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

- ตัวบ่งชี้ที่ 3 - การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

1. สถานศึกษามีการกำหนดการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและผู้เรียนไว้ในมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา

2. สถานศึกษามีการกำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและผู้เรียนไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา และหรือแผนปฏิบัติราชการประจำปี

3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมชี้แจงครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดยมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครบถ้วน

4. สถานศึกษาสนับสนุนให้ส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันทักษะในเวทีต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด/ระดับภาค/ระดับชาติ ของปีการศึกษาที่รับการประเมินโดยมีหลักฐาน หนังสือนำส่ง ใบสมัคร รูปภาพ เกียรติบัต รางวัล ฯลฯ

5. ศูยย์บ่มเพาะฯ มีการรวบรวมฐานข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้วที่เป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งฐานข้อมูลประกอบด้วย รายชื่อผู้ประกอบการ ลักษณะธุรกิจ สถานที่ตั้ง รูปภาพ มีการเผยแพร่ฐานข้อมูลทางเว็บไซต์สถานศึกษา และรายงานฐานข้อมูลส่งสำนักงานคณะกรรม

ตอนที่ 2 การดำเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

- ตัวบ่งชี้ที่ 1 - การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม

1. มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม(การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) ที่ผู้บริหารได้อนุมัติแล้ว

2. มีคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม

3. มีการประชุมและหลักฐานการประชุม โดยมีหลกฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครบถ้วนสมบูรณ์

4. มีหนังสือเชิญวิทยากร/หนังสือขอบคุณวิทยากร

5. มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

6. มีหลักฐานการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

7. มีหลักฐานการเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

8. มีแผนธุรกิจจากการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

9. มีเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรมสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ

10. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA เป็นรูปเล่ม

- ตัวบ่งชี้ที่ 2 - การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับธุรกิจ

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

1. มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงานที่ผู้บริหารได้อนุมัติแล้ว และคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงาน

2. มีหลักฐานการติดต่อประสานงานเพื่อเข้าศึกษาดูงานที่สอดคล้องประกอบด้วย หนังสือขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน/บันทึกข้อความ หนังสือขออนุญาตนำผู้เรียนอาชีวศึกษาไปดูงาน หนังสือตอบรับจากสถานประกอบการหรือหนังสือขอบคุณสถานประกอบการที่ให้ความอนุเคราะห์

3. มีหลักฐานการเข้าศึกษาดูงาน ประกอบด้วย ลายมือชื่อผู้เข้าศึกษาดูงาน รูปภาพกิจกรรม และบันทึกความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานที่ชัดเจน

4. มีเครื่องมือในการปะเมินผลความพึงพอใจการดำเนินงานศึกษาดูงานที่ชัดเจน

5. มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน ตามกระบวนการ PDCA เป็นรูปเล่ม

- ตัวบ่งชี้ที่ 3 - การประเมินคุณภาพ และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

1. มีหนังสือเชิญบุคคลภายนอกและภายใน เพื่อมาร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจ

2. มีการดำเนินการประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจ โดยพิจารณาจากใบลงชื่อปฏิบัติงาน รูปภาพ เป็นตัน

3. มีเกณฑ์การประเมินแผนธุรกิจที่ชัดเจน

4. มีร่องรอยการให้คะแนนการประเมินแผนธุรกิจ

5. มีการประกาศผลการประเมินแผนธุรกิจของสถานศึกษา

- ตัวบ่งชี้ที่ 4 - การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

1. มีบันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินการตามแผนธุรกิจ ที่ผ่านการคัดเลือกตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

2. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทั้งครูและผู้เรียน ตามแผนของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

3. มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ โดยมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครบถ้วนสมบูรณ์

4. มีการแจ้งหรือประกาศการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้ดำเนินการตามแผนธุรกิจที่ครบถ้วน

5. มีหลักฐานการจ่ายงบประมาณให้แก่ผู้ดำเนินการตามแผนธุรกิจที่ครบถ้วนตามที่จัดสรร

- ตัวบ่งชี้ที่ 5 - การดำเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

1. มีระยะเวลาในการดำเนินงานธรุกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 2 เดือน

2. หลักฐานแสดงการดำเนินงานตามภารกิจของผู้เรียน ประกอบด้วย บันทึกการประชุม การลงเวลาปฏิบัติงาน และรูปภาพการปฏิบัติงาน เป็นต้น

3. มีการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนธุรกิจ

4. มีการจัดทำบัญชีของธุรกิจ ประกอบด้วย เอกสารรายรับ-รายจ่าย การบันทึกรายการรับ-จ่าย การรับรองบันทึกรายรับ รายจ่ายโดยครูที่ปรึกษาด้านบัญชีอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน

5. มีการรายงานสรุปผลการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วยงบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

- ตัวบ่งชี้ที่ 6 - การดำเนินงานตามแผนธุรกิจเดิม หรือต่อยอดธุรกิจเดิม

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

1. มีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจเดิมอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2. มีหลักฐานแสดงการดำเนินงานตามธูรกิจเดิมของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เฃ่น รูปภาพการปฏิบัติงาน การลงเวลาปฏิบัติงาน การประชุม ฯลฯ

3. มีการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามแผนธุรกิจข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

4. มีการจัดทำบัญชีธุรกิจ ประกอบด้วย เอกสารรายรับ-จ่าย การับรองบันทึกรายรับรายจ่ายโดยครูที่ปรึกษาด้านบัญชีอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน

5. มีการรายงานสรุปผลการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

- ตัวบ่งชี้ที่ 7 - การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

1.มีหลักฐานการประชาสัมพันธ์การให้ใช้ธุรกิจของผู้เรียนเป็นแหล่งเรียนรูู้ โดยใช้ช่องที่หลากหลาย ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง

2. มีหลักฐานการใช้ธุรกิจของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย บันทึกการขอเข้าศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายใน สมุดบันทึกการเยี่ยมชม และภายถ่ายการศึกษาดูงาน

3. มีหลักฐานการใช้ธุรกิจของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้จากหน่ยงานภายนอก ปรกอบด้วย หนังสือการขอเข้าศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก สมุดบันทึกการเยี่ยมชม และภายถ่ายการศึกษาดูงาน

4. มีหนังสือแจ้งเชิญครูที่เกี่ยวกับการบ่มเพาะฯ เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ บันทึกข้อความขอเข้ารับการฝึกอบรม และหนังสือคำสั่งอนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรม

5. มีรายงานการฝึกอบรม พร้อมด้วยเกียรติบัตร หรือวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร หรือภาพถ่าย

ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ

- ตัวบ่งชี้ที่ 1 - ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้ประกอบธุรกิจระหว่างเรียน ไม่น้อยกว่า 3 คน

2. มีการนำสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการ งานวิจัย ฯลฯ มต่อยอดเชิงพาณิชย์ ด้านสินค้า/บริการ ไม่น้อยกว่า 1 คน

3. มีการจัดทำรายงานวิเคราะห์ความยั่งยืนของธุรกิจในประเด็นการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน แผนการตลาดในอนาคต

4. มีการจัดทำรายงานวิเคราะห์ความยั่งยืน และความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา และฐานะการเงินของธุรกิจ ณ วันสิ้นงวดของการดำเนินธุรกิจ ในรูปของงบการเงิน

5. ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 1 คน